In­tro­duk­tion

Brygg Ditt öl Hemma - - FÖRORD -

Öl är en av värl­dens älds­ta al­ko­hol­hal­ti­ga dryck med över 7 000 år på nac­ken och det är lätt att till­ver­ka. Allt du be­hö­ver gö­ra för att bryg­ga den­na skum­pryd­da dryck är att läg­ga kros­sad mäl­tad säd i blöt un­der nå­gon timme, se­dan häl­la hett vat­ten över det och si­la ut öns­kad mängd väts­ka. Där­ef­ter ko­kar man och kryd­dar med hum­le. Se­dan kyls bryg­den ner till 20 gra­der. Väts­kan hälls därpå i ett jäs­kärl ge­nom en fil­ter­på­se för att av­lägs­na hum­len. Se­dan är det ba­ra att till­sät­ta jäst, sät­ta på loc­ket och stäl­la kär­let på en mörk plats. Ef­ter 1–2 vec­kor är ölet fär­dig­jäst. Bryg­den tap­pas över i ett nytt kärl och blan­das med en soc­ker­lag för att se­dan bu­tel­je­ras på flas­kor. Två vec­kor se­na­re är ölet kol­sy­rat och re­do att dric­kas.

Men man kan be­hö­va hjälp för att få ord­ning på de­tal­jer­na. Hur varmt ska vatt­net va­ra? Hur myc­ket hum­le ska man häl­la i? Vil­ken jäst ska man an­vän­da?

Gör man la­geröl på sam­ma sätt som ale? Frå­gor­na bru­kar va­ra många och må­let med den­na bok är att be­sva­ra dem.

Här kom­mer du att få lä­sa om ölets fy­ra hu­vud­ingre­di­en­ser: malt, hum­le, jäst och vat­ten. Vad fyl­ler re­spek­ti­ve in­gre­di­ens för funk­tion? Hur tas den fram? Vil­ka oli­ka sor­ter finns det? Gi­vet­vis kom­mer du även kun­na lä­sa om öl­till­verk­ning­ens al­la steg och hur och vad du kan gö­ra för att upp­nå bäs­ta re­sul­tat un­der mäsk­ning, lak­ning, kok­ning, jäs­ning och bu­tel­je­ring.

I den här boken pre­sen­te­ras tre oli­ka brygg­me­to­der. Den förs­ta är att bryg­ga med malt­ex­trakt, vil­ket är bra om man bryg­ger för förs­ta gång­en då det går snabbt och mo­men­ten är fär­re. Näs­ta me­tod kal­las brew-in-a-bag (BI­AB) vil­ken går ut att man ba­ra an­vän­der malt och mäs­kar, men in­te la­kar, i sam­ma kärl som man ko­kar. Sista me­to­den är hink-i-hink-me­to­den, och här an­vänds ock­så ba­ra malt, men du bå­de mäs­kar och la­kar. Pro­ces­sen är den­sam­ma som på kom­mers­iel­la brygg­er­i­er, om än i nå­got mind­re ska­la.

Du hit­tar även li­te tips om hur du kan kom­plet­te­ra och upp­gra­de­ra din ut­rust­ning och dess­ut­om finns ett ”fel­sök­nings­av­snitt” där du kan ta re­da på vad som har gått fel om bryg­den in­te blev som du tänkt dig. El­ler vad sägs om tips på vad du kan kryd­da ditt öl med för­u­tom hum­le? Lå­ter det loc­kan­de med en lak­ritspor­ter? Ef­tersom det­ta är en helt ny upp­la­ga har det ock­så till­kom­mit en del ny text. Bland an­nat har ka­pit­let om vat­ten och vat­ten­be­hand­ling ut­ö­kats tack va­re en grymt bra text från pris­be­lön­ta hem­bryg­ga­ren Mag­nus Va­si­lis.

Bland re­cep­ten som du hit­tar i slu­tet av boken kom­mer du hit­ta en rad re­cept från mig, men ock­så från and­ra hem­bryg­ga­re. Många av re­cep­ten har ta­git me­dal­jer på SM och i and­ra täv­ling­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.