Mi­na b sta ä tips

Här kom­mer någ­ra råd jag själv öns­kar att jag ha­de fått när jag bör­ja­de bryg­ga mitt eget öl.

Brygg Ditt öl Hemma - - INTRODUKTION -

1

TA DET LUGNT OCH FÖR­SIK­TIGT

un­der brygg­ning­en. Stres­sa in­te un­der de oli­ka mo­men­ten, för då blir det lätt fel. Det är ing­en täv­ling om vem som kan bli klar snab­bast.

2

LÅT ÖLET MOGNA I LUGN OCH RO

– bå­de i jäs­kär­let och i flas­kan el­ler fa­tet. Det ska gå minst 2 vec­kor från brygg­da­gen till då du dric­ker den förs­ta slur­ken. Du kan själv­klart pro­va in­nan för att kän­na hur ölet ut­veck­lar sig, men i re­gel be­hö­ver öl tid för att mogna så att sma­ker­na in­te spre­tar för myc­ket.

3

GÖR RENT ALL UT­RUST­NING

in­nan den kom­mer i kon­takt med ölet ef­ter kyl­ning­en. Att utrust­ning­en är ren­gjord är det ab­so­lut vik­ti­gas­te när man bryg­ger öl, för bak­te­ri­er kan ge ölet oli­ka bis­ma­ker.

4

VÅ­GA EX­PE­RI­MEN­TE­RA!

Det är nu du har chan­sen. Kryd­da med nå­gon an­norlun­da kryd­da el­ler frukt. Jag re­kom­men­de­rar att du in­för­skaf­far min och Si­mon Svens­sons bok Kre­a­tiv Öl­brygg­ning – tek­ni­ker, re­cept och gal­na idéer.

5

BÖR­JA MED EXTRAKTBRYGGNING

och ar­be­ta dig upp­åt till hel­malts­brygg­ning. Det är vik­tigt att ha fått kläm på brygg­pro­ces­sen och al­la dess mo­ment, och där­för är det bra att bör­ja en­kelt och lä­ra sig li­te i ta­get.

6

LÅT ALL­TID BRYG­DEN RIN­NA LÅNG­SAMT

och för­sik­tigt när du tap­par om till ett nytt kärl el­ler fat. Rin­ner det för kraf­tigt och skum­mar myc­ket el­ler bubb­lar i slang­ar­na kan ölet sy­resät­tas och få en smak som lik­nar grö­na äpp­len.

7

HA ALL­TID EN SPRAYFLASKA

med ut­blan­dat des­in­fek­tions­me­del till­hands så att du kan spraya små ytor. Till ex­em­pel på fa­tet när du ska tap­pa upp.

8

PER­SON­LI­GEN SKUL­LE JAG

re­kom­men­de­ra att du en dag in­för­skaf­far en fatöls­an­lägg­ning. Det är en här­lig upp­le­vel­se att kun­na dric­ka sitt öl di­rekt från ett fat, ut­an bot­ten­sats. Många öl vin­ner ock­så på att in­te flask­jä­sa, som till ex­em­pel öl som jä­ser med brit­tisk jäst. Du kan lä­sa mer om fat på si­dan 77.

9

VILL DU HA ALKOHOLSVAGA 10

AN­VÄN­DER DU MYC­KET KARAMELLMALT

men fyl­li­ga öl så ska du mäs­ka varmt – runt 70–75 °C.

och vill ha nor­mal styr­ka (el­ler mer) på ölet bör du mäs­ka mel­lan 62 och 64 gra­der, ef­tersom ka­ra­mell­mal­ten gör ölet fyl­ligt.

11

PRO­VA ATT ÅTERANVÄNDA JÄST.

Det är eko­no­miskt och spän­nan­de att se hur jäs­ten ut­veck­las och änd­rar ka­rak­tär mel­lan oli­ka brygg­ning­ar.

12

EF­TERSOM BASMALT AN­VÄNDS

i så sto­ra mäng­der (fle­ra ki­lo per brygg­ning) så kan du li­ka gär­na kö­pa den­na fär­dig­kros­sad. Kros­sad malt har vis­ser­li­gen kor­ta­re håll­bar­het än he­la malt­korn, men den har än­då en livs­längd på ett halv­år.

13

HAND­LAR DU I EN FY­SISK

bryg­ge­ri­bu­tik kan de kros­sa mal­ten åt dig. Även in­ter­net­bu­ti­ker­na er­bju­der näs­tan al­la sor­ter kros­sa­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.