Kryd­dan på mo­set

Brygg Ditt öl Hemma - - RÅFRUKT OCH OMÄLTADE SÄDESSLAG -

Hum­le

Hum­le är tvek­löst den mest di­stink­ta in­gre­di­en­sen i öl. Det är den som står för dryc­kens sig­ni­fi­ka­ti­va bes­ka. Men hum­len har ock­så and­ra egen­ska­per utö­ver smak och doft, till ex­em­pel en kon­ser­ve­ran­de ef­fekt. Förr sa­de man all­tid ju mer hum­le man an­vän­der i bryg­den desto läng­re hål­ler ölet, men i dag är det snarare så att öl med myc­ket hum­le blir säm­re snab­ba­re, el­ler snarare så tap­par ölet sin hum­le­a­rom. Hum­len i sig är en färskva­ra, vil­ket in­ne­bär att de aro­ma­tis­ka egen­ska­per­na för­svin­ner väl­digt fort. En öl som är hum­le­präg­lad (som in­dia pa­le ale el­ler pa­le ale) ska allt­så dric­kas så färsk som möj­lig, och elst in­om 3–4 må­na­der från den dag då bryg­den sat­tes.

Kot­tar och pel­lets

Hum­le ( hu­mu­lus lupu­lus) till­hör grup­pen hamp­väx­ter och är en sling­er­växt som kan bli upp till 10 me­ter hög. Den kan växa uppe­mot 20 cen­ti­me­ter per dygn. Till öl­brygg­ning an­vänds blom­mor­na som an­ting­en tor­kas he­la el­ler pressas till små pel­lets. Pel­lets tar mind­re plats att för­va­ra, men de blir till en gröt un­der brygg­ning­en och kan lätt sät­ta igen sil­ning­en. Kot­tar su­ger upp mer väts­ka un­der ko­ket, kanske så myc­ket som en li­ter mer. Det kan där­för va­ra bra att an­vän­da li­te ex­tra vat­ten. Pel­lets ger ock­så en tyd­li­ga­re hum­le­ka­rak­tär än kot­tar, så många fö­re­drar där­för des­sa.

Al­fa­sy­ra och IBU

På hum­le­pa­ke­tets eti­kett finns en pro­cent­an­gi­vel­se vid hum­lens namn och det­ta är hum­lens al­fa­sy­ra, al­fa­hu­mu­lonsy­ran, vil­ket ger hum­len dess bes­ka egen­skap. Ju hög­re al­fa­sy­ra desto mind­re mängd be­hö­ver du an­vän­da för att nå öns­kad bes­ka. Al­fa­sy­ran skif­tar från år till år be­ro­en­de på hur hum­len har växt. Bes­kan mäts i IBU (In­ter­na­tio­nal Bit­ter­ness Units), men två öl med sam­ma IBU kan ha oli­ka bit­ter­het be­ro­en­de på hur and­ra sma­ker (som malt­ka­rak­tär, al­ko­hol och söt­ma) fram­trä­der. Se­dan kan även oli­ka hum­le ge oli­ka ty­per av bes­ka.

Det finns fle­ra form­ler för hur man räk­nar ut bes­kan på ölet. Un­der Kung­li­ga for­mer ser du två. Själv bru­kar jag an­vän­da den förs­ta ut­räk­ning­en som ut­går ifrån bit­ter­hum­len (den som ko­kar i 60 mi­nu­ter).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.