HÅLL RENT

Brygg Ditt öl Hemma - - JÄST -

Ren­gö­ring är det ab­so­lut v ikti­gas­te mo­men­tet in­om br ygg­ning, var e sig det är hem­ma el­ler på et t kom­mer­si­ellt bryg­ge­ri. Ut­an en r en ut­rust­ning blir det fär­di­ga ölet med all säk er­het in­fek­te­rat och i värs­ta fall helt odrick­bart. Så om du vill bryg­ga rik­tigt god öl hem­ma, var då myc­ket nog­grann med ren­gö­ring­en.

Hem­bryg­ga­re mås­te va­ra ex­tra nog­gran­na

Även om hy­gi­e­nen är av störs­ta vikt är det för hem­bryg­ga­re i stort sett omöj­ligt att hål­la sam­ma ni­vå av ren­lig­het som i ett bryg­ge­ri. Del­vis på grund av att bryg­ge­ri­er har ef­fek­ti­va­re ren­gö­rings­me­del så som lut.

Men den främs­ta or­sa­ken till att det är svå­ra­re med ren­lig­he­ten för hem­bryg­ga­re är att brygg­ning­en sker i hem­met, of­tast i kö­ket, där det finns mäng­der av bak­te­ri­er för­knip­pa­de med mat­lag­ning. Det ide­a­la är att ha ett se­pa­rat rum åt brygg­ning­en men det är få för­un­nat. Du får helt en­kelt gö­ra det bäs­ta av din si­tu­a­tion och hål­la utrust­ning­en rent och även hål­la det rent och snyggt i rum­met när du ska br yg­ga. Und­vik även att äta nä­ra bryg­den ef­ter att kyl­ning­en är av­slu­tad.

Det är in­te li­ka vik­tigt att utrust­ning­en du an­vän­der in­nan och un­der k oket är fläck­fri då bakt er­i­er dö­das vid upp­hett­ning. Men all utr ust­ning som k om­mer i kon­takt med br yg­den ef­ter ko­ket ska ren­gö­ras grund­ligt.

Ett råd är att ha ett se­pa­rat kärl till mal­ten om du kros­sar malt själv. Malt­damm och korn­res­ter bär på myc­ket bak­te­ri­er. Det bäs­ta är att kros­sa mal­ten i ett an­nat rum än där du bryg­ger men tänk på att det dam­mar en hel del.

Oli­ka ren­gö­rings­me­del

När du ska ren­gö­ra är det vik­tigt att bå­de ha ett ren­gö­rings­me­del samt ett des­in­fek­tions­me­del. Ne­dan föl­jer dem som är bäst.

PBW (Powdred Brewe­ry Wash)

– Ett ren­gö­rings­me­del som g er et t myc­ket bra re­sul­tat. Det är sä­kert att han­te­ra och ska­dar var­ken dig el­ler mil­jön. T ar bort smuts och ren­gör men är in te ett des­in­fek­tions­me­del. Det går a tt blan­da PBW i kallt vat­ten men det är mer ef­fek­tivt i var­ma­re vat­ten, dock in­te över 70 gra­der. Ef­ter­skölj all­tid med vat­ten.

Starsan och Sa­niclean

– Starsan är ett mil­jö­vän­ligt des­in­fek­tions­me­del. D et är ett an­jon­sikt syr aba­se­rat me­del med bland an­nat fos­for­sy­ra men är allt­så in te far­ligt som jo­do­for . Star S an kan bå­de blan­das i varm t och kallt va tten. Det skum­mar myc­ket men du be­hö ver in­te ef­ter­sköl­ja med vat­ten. Med and­ra ord så gör det ing­et om skum­res­ter finns kvar i den ren­gjor­da utrust­ning­en.

Det finns ett an­nat me­del, Sa­niclean, som f un­ge­rar li­ka­dan t men som in te skum­mar li­ka myc­ket. Krä­ver dock hög­re do­se­ring. För att des­sa me­del ska fun­ge­ra op­ti­malt så mås­te dock utrust­ning­en va­ra ren­gjord.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.