Utrust­nings­lis­ta

In­te nog med att brygg­ning med ex­trakt är den enk­las­te den krä­ver ock­så minst ut­rust­ning. me­to­den,

Brygg Ditt öl Hemma - - BRYGGPROCESSEN -

2 jäs­hin­kar med lock (finns i stor­le­kar­na 15 li­ter och 30 li­ter).

2 tapp­kra­nar (fäst des­sa längst ner på hin­kar­na, cir­ka 5 cen­ti­me­ter ovan­för bot­ten).

2 jäs­rör.

1 gum­mi­buss­ring (des­sa sätts i hå­let i loc­ket till jäs­hin­ken och i des­sa sätts se­dan jäs­rö­ret, de an­vänds för att kon­trol­le­ra att jäs­ning­en är ak­tiv).

Even­tu­ellt yt­ter­li­ga­re en jäs­hink, med en gum­mi­buss­ring, ett jäs­rör samt en tapp­kran, om du vill lag­ra i ett nytt kärl.

1 kok­gry­ta (kan egent­li­gen va­ra hur stor som helst så länge den får plats på spi­sen, tänk på att det ko­kar bort cir­ka 5 li­ter väts­ka per timme).

2 sle­var.

1 par disk­hands­kar (ef­tersom du kom­mer i kon­takt med star­ka ren­gö­rings­me­del och för att du in­te ska smut­sa ner re­dan ren­gjor­da ytor). 1 kylslinga (se fak­taru­tan för hur du till­ver­kar en).

1 mät­rör. 1 hyd­ro­me­ter. 1 ter­mo­me­ter. 1 stor fin­mas­kig stål­sil. 1 1-li­ters kan­na. 1 våg.

1 flas­ka­ren­gö­rings­me­del

(se vil­ka al­ter­na­tiv som finns på si­dan 59).

1 flas­ka des­in­fek­tions­me­del (se vil­ka al­ter­na­tiv som finns på si­dan 59).

1 böj­lig slang med slang­kläm­ma el­ler 1 hä­vert.

1 kap­sylpå­sät­ta­re. Kap­sy­ler. Tom­flas­kor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.