”Hink-i-hink”

Brygg Ditt öl Hemma - - BRYGGPROCESSEN -

När du kän­ner att du bör­jar få kläm på kok­ning­en och jäs­ning­en, samt har han­te­rat malt un­der ”brew-in-a-bag”-me­to­den är det dags att ta det sista kli­vet in i hel­mäsk­ning­ens värld. Många me­nar att man in­te bryg­ger på rik­tigt för­rän man gör hel­mäsk­ning och kanske lig­ger det nå­got i det, då man i det­ta ske­de an­vän­der sam­ma rå­va­ror och föl­jer sam­ma pro­cess som de pro­fes­sio­nel­la bryg­ge­ri­er­na.

Det kan tyc­kas att det in­te är så stor skill­nad mel­lan ”brew-ina-bag” och hel­mäsk­ning för­u­tom att man mås­te kö­pa mas­sa ut­rust­ning till den se­na­re me­to­den. Men det är stor skill­nad vil­ket främst märks på det slut­gil­ti­ga re­sul­ta­tet. Du har till ex­em­pel mer kon­troll på tem­pe­ra­tu­ren i en kyl­box (vil­ket många hem­bryg­ga­re an­vän­der som mäsk­nings­kärl) och dess­utom får du ett myc­ket hög­re ut­byte med hel­mäsk­ning. Med and­ra ord så be­hö­ver du in­te an­vän­da li­ka myc­ket malt för att upp­nå öns­kat OG som om du an­vän­der ”brew-in-a-bag”-me­to­den.

1. 2. 3.

Bör­ja med att kros­sa mal­ten, vil­ket du kan gö­ra med hjälp av en malt­kross. Du ska ba­ra kros­sa ska­let, in­te pul­ve­ri­se­ra mal­ten. En malt­kross är en re­la­tivt dyr in­ve­ste­ring så här i bör­jan så ett tips är att kö­pa fär­dig­kros­sad malt. Man kan även kö­pa basmal­ten fär­dig­kros­sad och kros­sa spe­ci­al­mal­ten själv. Ska man ba­ra kros­sa en li­ten mängd malt (upp till 1 ki­lo) så kan man an­vän­da en stav­mix­er. Det går lät­ta­re om du blan­dar mal­ten med li­te vat­ten.

Näs­ta steg är mäsk­ning­en. Du vill ha en så tjock mäsk som möj­ligt (så att ölet in­te blir för vatt­nigt) och en bra tum­re­gel är att an­vän­da 2–3 li­ter vat­ten per ki­lo malt. Värm upp vatt­net i ditt kok­kärl så att det lig­ger runt 75 gra­der (den­na tem­pe­ra­tur kom­mer sjun­ka när du häl­ler det i mäsk­kär­let.)

Blan­da mal­ten med det var­ma vatt­net i ditt mäsk­nings­kärl (din kyl­box). Rör om väl till en jämn och fin gröt. Vatt­net ska nu hål­la en viss tem­pe­ra­tur i X an­tal mi­nu­ter (följ re­cep­tets an­gi­vel­ser).

Het­ta upp lak­nings­vat­ten till den tem­pe­ra­tur re­cep­tet anger så att det blir klart la­gom tills mäsk­ning­en är fär­dig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.