UTRUST­NINGS­LIS­TA FÖR HEL­MÄSK­NING

Brygg Ditt öl Hemma - - BRYGGPROCESSEN -

Du an­vän­der sam­ma ut­rust­ning som när du bryg­ger med ex­trakt plus föl­jan­de:

2 jäs­hin­kar med lock (i bot ten av den ena ska du bor­ra små hål, se si­dan 20, den­na sät­ter du se­dan i en an­nan hink som har kran mon­te­rad så nä­ra bot­ten som möj­ligt så har du ett lak­nings­kärl där du si­lar av mal­ten).

Even­tu­ellt yt­ter­li­ga­re en jäs­hink om du vill tap­pa om till ett nytt kärl.

1 tapp­kran (mon­te­ra den­na längst ned på hin­ken, cir­ka 5 cen­ti­me­ter ovan­för bot­ten).

1 kyl­box (fun­ge­rar som mäsk­nings­kärl). Det går såklart att an­vän­da lak­nings­kär­let ( de två hin­kar­na) som mäsk­nin gs­kärl men då är det svår are att hål­la en jämn tem­pe­ra­tur un­der mäsk­ning­en.

1 li­ten ka­strull (1– 2 li­ter) att häl­la lak ­ vat­ten med.

1 ti­o­li­ters­hink som vör­ten la­kas ut i.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.