Or­di­nä­ren

Brygg Ditt öl Hemma - - RECEPT -

Al­ko­hol­svag bit­ter, även kal­lad ori­na­ry bit­ter, är ga­let un­derskat­tad. I Storbritannien är det tvek­löst den van­li­gas­te ty­pen av öl du hit­tar på cask. Det är ba­lan­sen mel­lan ka­kig och ka­ra­mel­lig mal­tig­het samt den ör­ti­ga hum­len som är nyc­keln. Tänk ock­så på att föl­ja brit­ter­nas ord­språk: ”One pint of bit­ter ple­a­se.” Med and­ra ord, inga små glas. Vo­lym: 10 li­ter Fär­dig att dric­ka ef­ter: 3–4 vec­kor

OG: 1.034

FG: 1.006 Vo­lym­pro­cent: 3,7 % IBU: 30

Färg (EBC): 12

Mäsk­ning

10 li­ter vat­ten 66 °C i 60 mi­nu­ter

Ingre­di­en­ser

Ma­ris ot­ter malt Ca­ra­malt

To­tal mängd

1 500 gram 88 % 200 gram 12 %

Lak­ning/ut­mäsk­ning

För över BI­AB-på­sen i 6 li­ter vat­ten (78 °C). Låt dra i 10 mi­nu­ter. Lyft ut på­sen, låt rin­na av.

Vat­ten­be­hand­ling

Vat­ten: Gö­te­borg

3 gram kal­ci­um­klo­rid (I mäs­ken)

Kok­ning

Kok­tid: 60 mi­nu­ter

Hum­le

North­down (7 %) North­down North­down

Mängd 1 700 gram Mängd

15 gram 10 gram 30 gram

An­del Kok­tid

60 mi­nu­ter 15 mi­nu­ter 0 mi­nu­ter

Öv­rigt

Pro­ta­floc

Jäs­ning Jäst

1 pa­ket OYL-016 Brit­tish Ale VIII (Ome­ga Ye­ast)

Jäs­ning

18–20 °C i 2 vec­kor.

Bu­tel­je­ring Flask­tapp­ning

Tap­pa till flas­ka ef­ter jäs­ning­en. 4 gram soc­ker per li­ter brygd. Låt stå i minst 2 vec­kor i rumstem­pe­ra­tur.

Fat­tapp­ning Mängd

1/4 krm

Kok­tid

20 mi­nu­ter Tap­par du di­rekt på fat kan du gö­ra det­ta di­rekt ef­ter att jäs­ning­en är klar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.