SSPMEXJA426 IPA

Brygg Ditt öl Hemma - - RECEPT -

Med den­na IPA kryd­dad med ing­e­fä­ra vann jag och Si­mon Svens­son Amy­la­ses Som­maröls­träff 2016. Det är tung IPA med he­la 38 gram hum­le per li­ter och sor­ten XJA426 från Syd­af­ri­ka ger stor ka­rak­tär av ing­e­fä­ra. Nam­net är in­te så kom­pli­ce­rat som det ser ut. Det är vå­ra ini­ti­a­ler till­sam­mans med den do­mi­ne­ran­de hum­le­sor­ten.

Vo­lym: 10 li­ter

Fär­dig att dric­ka ef­ter: 3–4 vec­kor OG: 1070

FG: 1014 Vo­lym­pro­cent: 7,4 %

IBU: 20

Färg (EBC): 11

Mäsk­ning - BI­AB

11 li­ter vat­ten 66 °C i 60 mi­nu­ter

Ingre­di­en­ser

Pa­le ale malt Ca­ra­pils Korn­fling­or Tor­ri­fed wheat

To­tal mängd Lak­ning/ut­mäsk­ning

För över BI­AB-på­sen i 7 li­ter vat­ten (78 °C). Låt dra i 10 mi­nu­ter. Lyft ut på­sen, låt rin­na av.

Kok­ning Mängd

3 150 gram 175 gram 105 gram 70 gram

3 500 gram

Kok­tid: 60 mi­nu­ter

Hum­le

Cit­ra (12 %) Cit­ra Ama­ril­lo

Nel­son Sau­vin XJA426

Mängd

5 gram 45 gram 50 gram 60 mi­nu­ter 7 mi­nu­ter Fla­me­out, 20 mi­nu­ter Fla­me­out, 20 mi­nu­ter 100 gram Fla­me­out,

20 mi­nu­ter

50 gram

An­del

90 % 5% 3% 2%

Kok­tid Öv­rigt

Pas­sions­fruk­ter Ing­e­fä­ra, hac­kad

Jäs­ning Jäst

1 pa­ket US-05 (Fer­men­tis Sa­fa­le)

Jäs­ning

18-20 °C i 2 vec­kor.

Torr­hum­ling Hum­le

Nel­son Sau­vin XJA426

Bu­tel­je­ring Flask­tapp­ning

Tap­pa till flas­ka ef­ter lag­ring­en. 5 gram soc­ker per li­ter brygd. Låt stå i minst

2 vec­kor i rumstem­pe­ra­tur.

Fat­tapp­ning

Tap­par du di­rekt på fat kan du gö­ra det­ta di­rekt ef­ter att jäs­ning­en är klar.

OBS! Mängd

6 st 35 gram

Mängd

50 gram 50 gram

Kok­tid

Fla­me­out, 20 mi­nu­ter Fla­me­out, 20 mi­nu­ter

Tid

3 dygn 3 dygn

Fla­me­out som står an­gi­vet vid hum­len och de öv­ri­ga in­gre­di­en­ser­na be­ty­der att in­gre­di­en­ser­na ska läg­gas i när ko­ket är av­slu­tat och att de ska lig­ga och dra i 20 mi­nu­ter in­nan kyl­ning­en tar vid.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.