Ord­lis­ta (forts.)

Brygg Ditt öl Hemma - - RECEPT -

Fe­no­ler

– Kryd­dig och rö­kig smak med kraf­ti­ga in­slag av nej­li­ka som bil­das av vis­sa jäst­sor­ter, fram­förallt van­ligt ve­teöl och bel­gisk ale. Fö­re­kom­mer främst när man jä­ser för varmt, över 23 °C.

FG (Fi­nal Gra­vi­ty)

– Slut­gil­tig den­si­tet, det vill sä­ga den mängd soc­ker bryg­den in­ne­hål­ler ef­ter av­slu­tad jäs­ning.

Flock­nings­grad

– Ta­lar om hur snabbt jäst­se­di­ment sjun­ker till bot­ten och på så vis hur klart ölet blir. Hög flock­nings­grad in­ne­bär att ölet klar­nar snabbt me­dan en låg flock­nings­grad ger ett grum­li­ga­re öl.

Förjäs­nings­grad

– Anges i pro­cent och ta­lar om hur stor ut­jäs­ning jäs­ten ger. 80 pro­cent ger ett kris­pigt och torrt öl me­dan 65 pro­cent läm­nar kvar myc­ket söt­ma och ger ett mer fyl­ligt öl.

För­kul­tur

– Ska­pas för att od­la upp fler jäst­cel­ler i en fly­tan­de färsk jäst. Man ko­kar upp en li­ten mängd vört och lå­ter jäs­ten gro i den­na un­der någ­ra dagar.

För­sock­rings­rast

– Den vik­ti­gas­te ras­ten un­der vil­ken flest soc­kerar­ter bil­das. På­går i minst en timme vid en tem­pe­ra­tur på mel­lan 62 och 75 °C.

Hel­mäsk­ning

– När man bryg­ger med en­bart malt samt mäs­kar och la­kar.

Hum­le­pel­lets

– Hum­le som pul­ve­ri­se­rats och pressats ihop till små pel­lets. Lät­ta­re att för­va­ra än kot­tar ef­tersom de tar mind­re plats men blir grö­ti­ga un­der brygg­ning­en.

Hyd­ro­me­ter

– Ett verk­tyg som mä­ter bryg­dens den­si­tet, det vill sä­ga hur myc­ket soc­ker (och så­le­des al­ko­hol) den in­ne­hål­ler.

In­fu­sions­mäsk­ning

– Mäsk­nings­me­tod då man ska hål­la en och sam­ma tem­pe­ra­tur un­der ett visst tids­spann.

In­ter­na­tio­nal Bit­ter­ness Units (IBU)

Mått för att mä­ta ölets te­o­re­tis­ka bes­ka.

Jäst­ka­ka

– Den an­sam­ling jäst som lig­ger på bot­ten av jäs­kär­let ef­ter av­slu­tad jäs­ning.

Kall­mäsk­ning

– Ut­förs på rostad malt för att av­lägs­na de bitt­ra och kär­va kom­po­nen­ter­na. Man lå­ter den kros­sa­de mal­ten lig­ga i kallt vat­ten i 12–24 tim­mar. Där­ef­ter si­lar man bort mal­ten och till­sät­ter väts­kan i ko­ket.

Lag­ring/mog­nad

– Egent­li­gen sker ing­en jäs­ning un­der det­ta mo­ment ut­an ölet klar­nar och lag­ras. Bryg­den förs över från kär­let där jäs­ning­en sked­de till ett nytt kärl. På så vis av­lägs­nar man även jäs­ten som lagt sig på bot­ten.

Lak­ning

– Pro­ces­sen som ut­förs ef­ter mäsk­ning­en. 78-gra­digt vat­ten hälls över malt­bäd­den för att la­ka ur det sista av sock­ret och fär­gen. Den väts­ka som sam­las upp kal­las söt­vört.

Mält­ning

– Pro­ces­sen då grott korn mäl­tas och blir malt.

Mäsk­ning

– Pro­ces­sen då hett vat­ten blan­das med kros­sad malt. En­zy­mer bry­ter då ner stär­kel­sen i mal­ten till förjäs­ba­ra soc­kerar­ter.

OG (Ori­gi­nal Gra­vi­ty)

– Ur­sprung­lig den­si­tet, det vill sä­ga den mängd soc­ker bryg­den in­ne­hål­ler ef­ter mäsk­ning och kok­ning men in­nan jäs­ten till­sätts.

PBW

– Po­pu­lärt och ef­fek­tivt ren­gö­rings­me­del för hem­bryg­ga­re.

pH

– En­het som an­vänds för att mä­ta en väts­kas sur­hets­grad på en ska­la mel­lan 1 och 14. 1 är su­rast och 14 mest ba­siskt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.