12 TIPS FÖR ETT LYC­KAT BAK

Bullar, scones & semlor - - Innehåll -

1 Vå­ga li­ta på din mag­käns­la när du till­sät­ter mjö­let. Mjö­let va­ri­e­rar be­ro­en­de på hur och var sä­den har vux­it, hur den malts och pa­ke­te­rats vil­ket ock­så på­ver­kar mäng­den. En bröd­deg blir of­tast bäst om den är li­te klad­dig och välknå­dad. Om de­gen bör­jar släp­pa bun­kens kan­ter ska du in­te till­sät­ta mer mjöl även om det står en stör­re mängd i re­cep­tet. Öv­ning ger fär­dig­het! 2 Glu­ten­trå­dar­na mås­te bli star­ka för att de­gen ska bli elas­tisk. Knå­da de­gen or­dent­ligt för höga och fi­na bröd. Det är glu­ten­trå­dar­na som gör att de­gen kan be­hål­la den luft som knå­das in i de­gen och de gas­blå­sor som jäs­ten bil­dar. 3 Kall­jäs­ta de­gar kräver läng­re jäs­ning men för­de­len är att sma­ker­na hin­ner ut­veck­las mer när jäs­ning­en får ta tid. 4 De­gen ska jä­sa till un­ge­fär dub­bel stor­lek. Tes­ta ge­nom att tryc­ka för­sik­tigt med fing­ret i de­gen. Om den är elas­tisk och re­ser sig är den klar. 5 Pens­la mat­brö­det med vat­ten in­nan grädd­ning­en så får det en knap­rig yta. Ställ gär­na in en plåt längst ner i ug­nen och häll på li­te vat­ten pre­cis in­nan grädd- ning. Vatt­net blir till ånga som hjäl­per brö­det att få en li­te hår­da­re yta. 6 Det kan un­der­lät­ta att dop­pa kni­ven i mjöl in­nan du snit­tar brö­det. 7 Pla­ce­ra sto­ra, tunga bröd och läng­der i ned­re de­len av ug­nen och små lät­ta bröd, t ex fral­lor och bul­lar, mitt i ug­nen. 8 Om ytan på brö­det har fått la­gom färg, men brö­det fort­fa­ran­de in­te är fär­digt, lägg alu­mi­ni­um­fo­lie el­ler bak­plåts­pap­per över brö­det så att det in­te blir bränt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.