COS 10 ÅR

Chic (Sweden) - - Modenyheter -

I år fyl­ler Cos ett helt de­cen­ni­um. Ka­rin Gustafs­son, cre­a­ti­ve director, av­slö­jar för CHIC vad de som mär­ke har lärt sig av tio år på mark­na­den. Tio år allt­så, det är stort! Hur ska det fi­ras?

– Tack så myc­ket! För att fi­ra det här har vi ska­pat en kap­syl­kol­lek­tion som vi kal­lar för 10. Vå­ra de­sig­ners och möns­ter­kon­struk­tö­rer har ge­men­samt ut­fors­kat ty­ger och ex­pe­ri­men­te­rat med tra­di­tio­nel­la till­skär­nings­tek­ni­ker för att ska­pa tio plagg i en färgska­la av sand och vitt. Var hit­tar ni in­spi­ra­tion?

– På Cos in­spi­re­ras vi stän­digt av konst- och de­sign­värl­den. Det av­speglas i vå­ra kol­lek­tio­ner, bu­tiks­in­red­ning­ar och sam­ar­be­ten med konst­nä­rer och de­sig­ners. 10-kol­lek­tio­nen kän­des som ett bra till­fäl­le att re­flek­te­ra över vad vi lärt oss ge­nom åren. Vi har all­tid va­rit trog­na till va­ru­mär­kets kärn­vär­de­ring­ar: mo­dern, tid­lös, funk­tion och tak­til. Be­rät­ta li­te mer om den nya kol­lek­tio­nen!

–10-kol­lek­tio­nen ska­pa­des ge­nom att an­vän­da en ny tek­nik som in­ne­bär att max­i­me­ra ma­te­ri­a­let och ut­veck­la nya till­skär­nings­sätt. In­no­va­tiv möbel­de­sign har bland an­nat in­spi­re­rat Cos-tea­met till att an­vän­da den här me­to­den. Hur går er kre­a­ti­va pro­cess till?

– Vi bör­jar all­tid med kol­lek­tio­ner­na cir­ka 18 må­na­der in­nan de syns i bu­tik. Vi re­ser runt i värl­den, be­sö­ker in­spi­re­ran­de stäl­len och sam­las se­dan för att gå ige­nom vad vi har hit­tat. Ra­mar­na för kol­lek­tio­nen ut­for­mas, färg­plat­tan och si­lu­et­ter­na be­stäms och den in­di­vi­du­el­la de­sign­pro­ces­sen star­tar. Tre prov­ning­ar hålls för att sä­ker­stäl­la att plag­get sit­ter per­fekt. Vad är pla­nen för 2017?

– Un­der 2017 öpp­nar vi vår förs­ta bu­tik i Is­ra­el! Nyc­keln för oss är att fort­sät­ta ex­pan­sio­nen på nya mark­na­der samt att växa på vå­ra ex­i­ste­ran­de. När det kom­mer till vår de­sign och kol­lek­tion strä­var vi all­tid ef­ter att ut­veck­la nya ty­ger och struk­tu­rer.£

Ka­rin Gustafs­son, cre­a­ti­ve director på Cos, be­rät­tar om mär­kets fram­tid och histo­ria.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.