”Lad­da om nä­san i arm­vec­ket”

Chic (Sweden) - - Beauty -

Tre snab­ba med Will Andrews som är doft­ex­per­ten bakom Hu­go Boss och Esca­das dof­ter.

Vad ut­mär­ker en väl­gjord par­fym?

– En väl­ba­lan­se­rad doft be­rät­tar en histo­ria som ut­veck­las i jämn takt på hu­den. Säm­re dof­ter pe­a­kar för fort och blek­nar se­dan bort. El­ler så åter­kom­mer de ef­ter ett tag och luk­tar un­der­ligt. På par­fym­språk he­ter det att så­da­na dof­ter har hål och be­fin­ner sig i dishar­mo­ni. Hur hit­tar man sin sig­na­tur­doft?

– Det smi­di­gas­te sät­tet är att vän­da dig till ett va­ru­mär­ke som du verk­li­gen gil­lar och vill iden­ti­fi­e­ra dig med. Tes­ta al­la de­ras dof­ter och välj den du gil­lar bäst. Om du re­dan har en fa­vo­rit­par­fym som du är be­kväm med och bru­kar få kom­pli­mang­er för, men än­då är på jakt ef­ter en ny, så re­kom­men­de­rar jag att ta re­da på vil­ken doft­fa­milj den till­hör. När du vet det, då kan du hit­ta and­ra dof­ter in­om sam­ma fa­milj som du ock­så skul­le kun­na tyc­ka om. Har du någ­ra prak­tis­ka tips när det gäl­ler att pro­va ut en ny par­fym?

– Ef­tersom lukt­sin­net är som skar­past när du är hung­rig så är bäs­ta tid­punk­ten för par­fyms­hop­ping in­nan lunch och mid­dag. Pro­va på pap­pers­bi­tar märk­ta med namn, max sex till åt­ta dof­ter åt gång­en. Ta se­dan en pa­us och åter­kom ef­ter en stund och se vad du tyc­ker. Pro­va de dof­ter du gil­lar mest på hu­den. Glöm det där med att luk­ta på kaf­fe­bö­nor, det bäs­ta sät­tet att lad­da om nä­san när du pro­var par­fym är att luk­ta i ditt eget arm­veck.£

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.