– Jag är en suc­ker för dansk de­sign

Chic (Sweden) - - Guide -

In­red­nings­gu­run Fri­da Ram­s­tedt dri­ver blog­gen Tren­den­ser och har ett vasst öga för de­kor och de­sign. CHIC får ta del av hen­nes per­son­li­ga tips och fa­vo­ri­ter.

Var hit­tar du in­spi­ra­tion?

– Öve­rallt. Jag har ögon och sin­nen öpp­na he­la ti­den, men för­u­tom det klas­sis­ka (ma­ga­sin, fil­mer och in­ter­net) så äls­kar jag att de­talj­stu­de­ra ho­tell och re­stau­ran­g­in­red­ning­ar. Där kan man of­ta hit­ta mas­sor med fi­na lös­ning­ar. Var re­ser du för att få nya idéer?

– Jag är som många and­ra en suc­ker för dansk de­sign, så en week­end i Kö­pen­hamn är en ga­ran­te­rad in­spi­ra­tions boost för mig. Vil­ka är vår- och som­martren­der­na i in­red­nings­värl­den en­ligt dig?

– Brunt i oli­ka ny­an­ser, gär­na i kom­bi­na­tion med ro­sa el­ler grönt. Mör­ka träslag och art de­co 2.0. Vi kom­mer fort­fa­ran­de att se myc­ket sam­met och mju­ka tex­tili­er, lång­hå­ri­ga ry­a­mat­tor och ru­stik ke­ra­mik. Jag tyc­ker att in­red­nings­ked­jor­nas och låg­pris­fö­re­ta­gens ut­bud har bli­vit allt bätt­re, som ex­em­pel­vis Ikea, El­los Ho­me och Jo­tex. Glöm in­te hel­ler auk­tions­ver­ken om du är på jakt ef­ter uni­ka sa­ker. Vil­ken in­red­nings­de­sig­ner tyc­ker du är värd att hål­la ögo­nen på?

– Hans Weg­ner är en av mi­na per­son­li­ga fa­vo­ri­ter. Hans de­sign står sig än idag och för­e­nar form och funk­tion med håll­ba­ra ma­te­ri­al. Hur skul­le du be­skri­va din per­son­li­ga in­red­nings­stil?

– Jag gil­lar skan­di­na­visk de­sign och har sam­lat på dans­ka de­sign­klas­si­ker i tolv år. Jag har bland an­nat Weg­ners Flag­li­ne Chair och hans Y-sto­lar. Ef­tersom jag kom­mer från Norr­land där det är mörkt sto­ra de­lar av året har jag li­te svårt för den rå­dan­de tren­den med grå väg­gar. Vi kör vitt öve­rallt ut­om i kök och sov­rum.£

Stol, Hans Weg­ner, Y-Chair, 1 949 kr.

Ti­ne K:s SS17-kol­lek­tion.

Vas, H&M Ho­me, 39 kr.

Fåtölj, Flag­li­ne Chair, Hans Weg­ner, 82 000 kr

Vas, Äng, Eva Schildt, Klong, 1 475 kr.

Mat­ta, Kast­hall, 22 791 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.