VELVET DREAM

Chic (Sweden) - - Guide -

Nu har Lay­e­red ta­git ste­get från att en­bart de­sig­na mat­tor till att pre­sen­te­ra en helt ny mö­bel­se­rie i sam­met. Kol­lek­tio­nen in­tro­du­ce­ras i sam­ar­be­te med konst­nä­ren Michel Bus­si­en och om­fat­tar en ba­lan­se­rad kom­bi­na­tion av håll­ba­ra ma­te­ri­al och konst­när­li­ga ut­tryck. I sor­ti­men­tet fin­ner vi bland an­nat sof­for, fot­pal­lar, få­töl­jer och sitt­puf­far i mät­ta­de färg­to­ner av grått, mid­natts­blått, pud­rigt ro­sa och sma­ragd­grönt.

Puff, La­dy Pouf, 3 500 kr.

Här till­ver­kas Lay­e­reds mö­be­kol­lek­tion.

Sof­fa, Eclectic So­fa, 21 900-23 900 kr.

Sof­fa, Palm­da­le, 15 900-19 000 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.