Ba­rer

Chic (Sweden) - - Guide -

Pal­mas natt­liv är hett – i dub­bel be­mär­kel­se. Glöm char­ter­fes­tan­det som på­går ett par mil bort i Ma­ga­luf, i Palma sker fes­ten med stil.

Bar Abaco

Adress: Cal­le San Ju­an 1 Abaco må va­ra li­te av en kly­scha i Palma, men in­te mind­re värd att be­sö­ka för det. Kliv in ge­nom en stor trä­port och kom in i en helt an­nan värld, li­te så är det. In­ner­går­den pryds av fruk­ter, träd, blommor, få­gel­bu­rar och fon­tä­ner (!) och är en rik­tig upp­le­vel­se. Insta­mo­ment? Ja. Dock rå­der fo­to­för­bud i he­la lo­ka­len. Drin­kar­na är dy­ra och sma­kar helt okej – du be­ta­lar mer för upp­le­vel­sen.

He­ming­way Cock­tail Bar

Adress: Fab­ri­ca 3, San­ta Ca­tali­na På re­stau­rang­ga­tan i po­pu­lä­ra och tren­di­ga San­ta Ca­tali­na hit­tar du He­ming­way Cock­tail Bar som bju­der på en fa­sci­ne­ran­de drinklis­ta – den lik­nar sna­ra­re en läng­re ro­man. Ba­ren har bli­vit li­te av en trend­snackis bland lo­kal­be­folk­ning­en och är all­tid väl­fylld av spän­nan­de folk.

Koa

Adress: Car­rer de Sant Jo­an, 3 På Koa dric­ker du drin­kar som du ald­rig sett nå­gon an­nan­stans. En drink kan va­ra ser­ve­rad i ett prov­rör, en flas­ka el­ler ett ex­klu­sivt cham­pagneglas – ba­ra fan­ta­sin sät­ter grän­ser­na och var­je drink är en egen upp­le­vel­se. Själ­va bar­de­len är li­ten, så det re­kom­men­de­ras att du tar ett glas in­nan du sät­ter dig till bords. Har du in­te tid el­ler lust att äta på re­stau­rang­en bör du träng­as li­te i ba­ren än­då, det är värt det!

Idem

Adress: Car­rer de sant Magí 15 I San­ta Ca­tali­na hit­tar du Idem, känd för sin sex­i­ga in­red­ning med tung röd sam­met och ero­tisk konst på väg­gar­na. Ba­ren är in­tim och so­fisti­ke­rad på sam­ma gång och när det kom­mer till drin­kar­na kom­mer du in­te bli be­svi­ken – många me­nar att de är go­dast i he­la Palma.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.