Mo­de­chef

Ca­ro­li­ne Sand­ström

Chic (Sweden) - - Redaktionens Val -

Jac­que­mus med sin ne­utra­la färg­pa­lett, si­na sty­va bo­mulls­kva­li­té­er och val av na­tur­ma­te­ri­al in­spi­re­rar mig till hur jag vill se ut i vår och som­mar. Skräd­dad per­fek­tion i kom­bi­na­tion med klas­sis­ka basplagg har ald­rig känts mer rätt och jag kom­mer gå he­la vägen när det kom­mer till mo­no­kro­ma out­fits i svart, vitt och kha­ki – pre­cis som mo­de­hu­set.

MÖNSTERKONSTRUKTION

En väl­kon­stru­e­rad sil­hu­ett, blåa rän­der och knyt i mid­jan – den här skjor­tan har allt!

MADE IN JAPAN

Ri­slam­pan har gjort come­back hem­ma hos oss och än­da se­dan jag såg en bild på Pi­cas­sos gam­la atel­jé med en stor ri­slam­pa i ta­ket vill jag fyl­la var­je rum med de ja­pans­ka skön­he­ter­na.

CLICK!

Si­dan Vesti­ai­re Col­lecti­ve är som him­len för den mo­de­gal­na. Här kan du fyn­da allt från plagg du hit­tar i bu­tik just nu till gam­la kol­lek­tionsfa­vo­ri­ter du in­te kun­nat släp­pa ge­nom åren. Jag är be­satt!

SILK

Den här ma­rin­blåa si­den­väs­kan kom­mer få hänga med mig på al­la mi­na på­hitt i vår. Om jag läng­tar…

Klän­ning, Cé­li­ne, 4 000 kr/Vesti­ai­re Col­lecti­ve. Rock, El­le­ry, 6 000 kr/ Vesti­ai­re Col­lecti­ve. Åter­fuk­tan­de mask, Ki­ehl’s, ”Ca­len­du­la & Aloe Soot­hing Hyd­ra­tion Mas­que”, 450 kr.

Golv­lam­pa, No­guchi, 17 000 kr Ri­slam­pa, No­guchi, från 1 300 kr.

San­da­ler, ATP Ate­li­er, 1 600 kr.

Ör­hänge, Ac­ne Stu­di­os, 1 595 kr.

Ka­vaj, By Ma­le­ne Bir­ger, 3 600 kr.

Skjor­ta, Jac­que­mus, 3 700 kr.

Väs­ka, The Row, 9 800 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.