SMAR­TA TIPS

Chic (Sweden) - - Beauty -

STÄNG UTE KYLAN Att bä­ra hands­kar är a och o vid ky­ligt vä­der. Utö­ver att spri­da vär­me och skyd­da från frost­ska­dor så skyd­das även nag­lar­na från att ski­va sig av den isi­ga ut­om­hus­luf­ten.

DUBBELPEELING Ska du ex­fo­li­e­ra an­sik­tet? Passa på att slå två flu­gor i en smäll ge­nom att även pe­e­la hän­der och na­gel­band med det som blir över ef­ter att du smörjt in an­sik­tet.

SE UPP MED SAXEN Und­vik att klip­pa ner na­gel­ban­den på egen hand. Det är lätt hänt att du klip­per för djupt ner och or­sa­kar in­flam­ma­tion. Dess­utom kan det gö­ra så att de väx­er till­ba­ka gröv­re och ojäm­na­re än in­nan. Pe­ta istäl­let ned na­gel­ban­den för­sik­tigt med en oran­ge­pin­ne.

STÄRK IN­I­FRÅN Nag­lar­na be­hö­ver vi­ta­mi­ner och mi­ne­ra­ler för att hål­la sig star­ka och fris­ka. Ex­em­pel är A-, B- och C-vi­ta­min, men ock­så kal­ci­um och ki­sel. Satsa på ett kom­bi­ne­rat kost­till­skott som till ex­em­pel Si­li­cea.

CITRONTRICKET Störs du av miss­fär­ga­de fing­er­top­par? Pe­ta in dem i en halv ci­tron och vrid om för att ble­ka bort smär­re ska­van­ker.

BUDGETTIPS La­no­lin (ull­fett) har an­vänts se­dan ur­min­nes tider för att lind­ra fukt­fat­tig hud. Mixa med ko­kos­ol­ja för en DIY-dun­der­kur un­der 100-lap­pen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.