Väl­kom­men

Chic (Sweden) - - News -

DET SKER MÅNGA POSITIVA för­änd­ring­ar och fram­steg i mo­de­värl­den just nu, i kon­trast till allt övrigt elän­de som ty­värr på­går runt om­kring oss. Jag läs­te ny­li­gen att New York Fashion We­ek i feb­ru­a­ri slog re­kord i mång­fald och att det för förs­ta gång­en nå­gon­sin var minst en mörk­hy­ad mo­dell med i var­je vis­ning. De­sig­ners som Pra­bal Gurung gjor­de fle­ra in­spi­re­ran­de sta­te­ments un­der mo­de­vec­kan, bland an­nat ge­nom att lyf­ta fram mo­del­ler med en an­nan kropps­form än det klas­sis­ka sma­li­de­a­let – och ge­nom att klä kvinnorna i t-shir­tar med kax­i­ga tryck, vars in­ne­börd släng­de känga ef­ter känga till pre­si­dent Do­nald Trump.

Girl power, feminism och sys­ter­skap är tre led­ord som säl­lan ti­di­ga­re har känts så ak­tu­el­la in­om mo­de. Vå­rens pir­ran­de käns­la av nystart har spri­dit sig till mo­debran­schen på fler än ett sätt, och jag äls­kar det.

Sä­song­ens pånytt­fö­del­se in­ne­bär gi­vet­vis att det änt­li­gen är dags att fros­sa i vår­mo­de på all­var (yay!). På si­dan 32 kick­star­tar vi vå­ren med vår fullspäc­ka­de trend­bi­bel följt av fle­ra stil­säk­ra gui­der som vi­sar hur du ax­lar tren­der­na på rätt sätt. Just ax­lar är värt att läg­ga på min­net – 80-ta­let och al­la dess klas­sis­ka at­tri­but har näm­li­gen in­te va­rit så rätt sen… ja, sen 80-ta­let.

Vi träf­far su­per­mo­del­len Fri­da Gustavs­son som ock­så har nya ut­ma­ning­ar fram­för sig. Mis­sa in­te vår in­ter­vju på si­dan 28 där hon be­rät­tar om sitt ar­be­te för ut­sat­ta flic­kor i In­di­en och om hur hon käm­par för att mins­ka pres­sen på unga kvin­nor i so­ci­a­la me­di­er. Blädd­ra vi­da­re till si­dan 102 där vi pra­tar skön­hets­i­de­al, feminism och ta­tu­e­ring­ar med Cat­he­ri­ne McNeil – en an­nan stjär­na som ald­rig tve­kar för att stå upp för kvin­nors rät­tig­he­ter.

Vår skön­hets­re­dak­tör har dof­tat sig ige­nom sä­song­ens par­fym­ny­he­ter (si­dan 109) så att du kan hit­ta en ny fa­vo­rit som pas­sar just dig till vå­ren och som­ma­ren. Dess­utom tar vi dig med till Palma och ger dig vå­ra hem­li­ga pär­lor till den nya it-sta­den (si­dan 126). Och så vi­sar vi hur du kan gö­ra om hem­ma in­för vå­ren för ba­ra 79 kro­nor (yes, det går – spa­na in si­dan 124). PÅ TAL OM NYSTART, LÅT MIG pre­sen­te­ra mig själv! Se­dan en må­nad till­ba­ka är jag ny chefre­dak­tör för CHIC och min fö­re­gång­a­re tilli­ka vän Ca­ro­li­ne Sand­ström har ta­git sig an en ny roll som mo­de­chef (spa­na in hen­nes ge­ni­a­la mo­de­jobb på si­dan 68-81). Så till­sam­mans med al­la and­ra grym­ma med­ar­be­ta­re ska vi fort­sät­ta le­ve­re­ra allt från in­ter­vju­er med in­spi­re­ran­de fe­mi­nis­ter till färgspra­kan­de mo­de och livs­stil följt av spän­nan­de beau­tyny­he­ter och stän­digt li­ka stil­säk­ra shop­ping­tips. I ma­ga­si­net varan­nan må­nad, på CHIC.se 365 da­gar om året och fle­ra gång­er om da­gen i vå­ra so­ci­a­la ka­na­ler (du föl­jer väl oss?).

Kram, CAS­SAND­RA LIND­BLOM Chefre­dak­tör

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.