Fri­da Gustavs­son om kar­riär, girl power och feminism

Feminism, fu­tu­re, free­dom, fuck, fun, fight, fo­re­ver – och Fri­da. Nu släp­per su­per­mo­del­len, sti­li­ko­nen och fe­mi­nis­ten Fri­da Gustavs­son sin förs­ta smyc­keskol­lek­tion där bok­sta­ven ”F” är det kon­cep­tu­el­la och este­tis­ka te­mat.

Chic (Sweden) - - News - av CA­RO­LI­NE SAND­STRÖM fo­to ANDELIUSGRIBBE

Grat­tis till en väl­digt fin smyc­keskol­lek­tion! Hur bör­ja­de allt?

– Tu­sen tack, vad glad jag blir att du gil­lar den! Det bör­ja­de med att jag kom i kon­takt med Lin­da och Ka­rin bakom smyc­ke­mär­ket Andeliusgribbe via Instagram där jag föll för de­ras är­li­ga och so­ci­a­la en­ga­ge­mang och hur de in­te­gre­ra­de det i sitt va­ru­mär­ke. Vi bör­ja­de pra­ta om att det vo­re ro­ligt att gö­ra nå­got till­sam­mans, att ska­pa ett smyc­ke som in­te ba­ra är vac­kert i sig ut­an har en dju­pa­re me­ning. Där kan vi på ett li­tet sätt bi­dra till en bätt­re värld. Det kans­ke lå­ter som sto­ra ord men ge­nom Vo­ice 4 Girls så kan vi fak­tiskt med var­je smyc­ke som säljs va­ra med och bi­dra till att en tjej i In­di­en får en bätt­re fram­tid och det gör mig så stolt!

Vad är din re­la­tion till In­di­en?

– In­di­en är ett land som be­ty­der väl­digt myc­ket för mig. Det finns en otro­lig kom­bi­na­tion av still­het och ka­os där som in­te går att hit­ta nå­gon an­nan­stans. Men som fe­mi­nist gör det så ont att se hur ef­ter­sat­ta kvin­nors rät­tig­he­ter är.

Hur fun­ge­rar Vo­ice 4 Girls ar­be­te för unga flic­kor?

– Vo­ice 4 Girls an­ord­nar ak­ti­vi­tets­ba­se­ra­de lä­ger för att ut­bil­da unga och ut­sat­ta in­dis­ka flic­kor om de­ras möj­lig­he­ter och rät­tig­he­ter att väl­ja sin fram­tid. Ett till­vä­ga­gångs­sätt som of­ta ger ring­ar på vatt­net och for­mar san­na change­ma­kers som i sin tur kan fö­ra kun­ska­pen vi­da­re. Or­ga­ni­sa­tio­nen har bli­vit ut­vald av So­ci­al Ini­ti­a­ti­ve, en obe­ro­en­de och ic­ke vinst­dri­van­de verk­sam­het, som re­gel­bun­det ser över de or­ga­ni­sa­tio­ner som de

sam­ar­be­tar med för att sä­ker­stäl­la att hjäl­pen verk­li­gen kom­mer fram.

Du är en fun, fear­less fe­mi­nist som vi äls­kar. När bör­ja­de du en­ga­ge­ra dig i fe­mi­nis­men på rik­tigt?

– För mig har fe­mi­nis­men all­tid fun­nits där, dock in­te så ut­ta­lat att jag har an­vänt be­grep­pet fe­mi­nist om mig själv. När jag väx­te upp var det ing­et ut­tryck vi pra­ta­de om, det var mer en käns­la av att al­la var li­ka myc­ket vär­da även om man som tjej all­tid fick käm­pa hår­da­re för att få sin röst hörd. Jag väx­te upp med spor­ten väl­digt när­va­ran­de och det lär­de mig ti­digt att ta an­svar, ta plats och tro på mig själv. Nå­got som i kom­bi­na­tion med mitt mo­del­lyr­ke fått mig att vå­ga stic­ka ut ha­kan och stå upp för det jag tror på. Det finns så myc­ket vi mås­te bli bätt­re på i mo­debran­schen som att in­te stän­digt re­pro­du­ce­ra sam­ma ide­al och att bred­da de otro­ligt snä­va skön­hets­i­de­a­len. Jag är glad över ut­veck­ling­en som sker nu men sam­ti­digt är det även vik­ti­ga­re än nå­gon­sin att pra­ta om det och stå på sig så att det in­te ba­ra blir en “trend” som blå­ser över.

De se­nas­te åren har man sett dig mind­re i ma­ga­sin och mer i sto­ra kam­pan­jer. Är du på väg att dra dig till­ba­ka från mo­del­lyr­ket?

– I år har jag job­bat som mo­dell i tio år och det är klart att man, som i var­je yr­ke, ibland mås­te ta ett steg till­ba­ka. För un­ge­fär tre år sen gick jag in i väg­gen vil­ket led­de till en djup de­pres­sion som har ta­git ett tag att ta sig ige­nom. Jag val­de då att fo­ku­se­ra på mig och mitt eget väl­må­en­de samt häl­san fö­re kar­riä­ren vil­ket jag idag in­te kan tac­ka mig själv nog för. Så­här i ef­ter­hand kun­de jag se var­nings­kloc­kor­na långt in­nan men som så många and­ra så val­de jag att blun­da och kö­ra vi­da­re.

Vad lär­de du dig av det?

– En mas­sa vär­de­ful­la lär­do­mar, som att in­te stäl­la så enormt höga krav på mig själv och att un­na mig li­te se­mes­ter då och då, ha­ha. Men kär­le­ken till mitt jobb har in­te för­svun­nit och i vår kom­mer en mas­sa spän­nan­de nya jobb ut, så håll ut­kik!

Hur har det på­ver­kat dig som per­son att va­ra en av värl­dens störs­ta su­per­mo­del­ler?

– Det är ett enormt pri­vi­le­gi­um att som så ung re­sa och se värl­den, mö­ta folk från en mas­sa oli­ka kul­tu­rer och bo på tre kon­ti­nen­ter sam­ti­digt vil­ket jag tror har lett till att jag bli­vit en li­te lill­gam­mal men so­ci­alt med­ve­ten tant, ha­ha.

Vad är din syn på det nya ”Instagram- ide­a­let” där det blir mer och mer van­ligt att al­la re­tu­sche­rar si­na bil­der?

– I och med so­ci­a­la me­di­ers in­tåg i mo­debran­schen så har många per­so­ner fått en platt­form att ut­tryc­ka sig på som ti­di­ga­re en­dast re­dak­tö­rer och skri­ben­ter ha­de möj­lig­het till, och det­ta tyc­ker jag är bå­de på gott och ont. Vad gör du själv för att mins­ka pres­sen på unga kvin­nor i so­ci­a­la me­di­er?

– Jag är tack­sam över att jag ge­nom min Instagram kan ut­tryc­ka och lyf­ta tan­kar som jag ser glöms bort och att jag kans­ke kan bi­dra till att bred­da bil­den av vad en mo­dell kan va­ra. Jag tar det på all­var och tyc­ker att det är vik­tigt att man tar an­svar för vad man skic­kar ut för ide­al. Jag är så fruk­tans­värt trött på den stän­di­ga sex­u­a­li­se­ring­en och re­tu­sche­ring­en av kvin­no­krop­pen som kas­tas ut i me­dia så jag för­sö­ker lyf­ta det och vi­sa nå­got an­nat. Miss­för­stå mig in­te, att vi­sa sin kropp och att va­ra sex­ig ser jag som ett själv­klart val man ska få gö­ra som kvin­na, men då ska det va­ra ett eget val och in­te i en del av en mark­nads­fö­ring av ett fö­re­tag som står för snä­va kvin­no­för­tryc­kan­de ide­al. Om in­te vi mo­del­ler, som ska re­pre­sen­te­ra det rå­dan­de ide­a­let, vill el­ler vå­gar vi­sa att vi du­ger som vi är, vad skic­kar det då ut för sig­na­ler till al­la and­ra tje­jer och kvin­nor?! Du ser all­tid så na­tur­ligt flaw­less ut. Vad är egent­li­gen hem­lig­he­ten?

– Min hud­vårdsru­tin är su­per­ba­sic och allt finns att kö­pa på apo­te­ket och kos­tar typ un­der 200 kro­nor. Jag an­vän­der en clean­ser och ett se­rum från La Roche Po­say, en ol­ja från Estel­le & Thild samt ”Cold Cream” från Avè­ne. Men mitt hem­li­ga trick är att jag an­vän­der ko­kos­ol­ja som smink­bort­tag­ning som bå­de är eko­lo­giskt och skon­samt för hu­den. Och så luk­tar det gott, he­he. Du är in­te ba­ra su­per­mo­dell ut­an sti­li­kon ock­så. Vad be­ty­der klä­der för dig?

– När det kom­mer till min gar­de­rob är jag su­per spon­tan. Vis­sa da­gar kän­ner jag för att dres­sa upp mig och vis­sa da­gar blir det typ jeans och t-shirt. Klä­der är nå­got jag all­tid har äls­kat att le­ka med och de är för mig nå­got som verk­li­gen kan lyf­ta mitt hu­mör. Jag skul­le nog be­skri­va min stil som en bland­ning av hu­mo­ris­tiskt och väl­klätt.£

"Jag är så fruk­tans­värt trött på den stän­di­ga sex­u­a­li­se­ring­en och re­tu­sche­ring­en av kvin­no­krop­pen som kas­tas ut i me­dia så jag för­sö­ker lyf­ta det och vi­sa nå­got an­nat."

Fri­da Gustavs­son Ål­der: 23 år. Gör: Su­per­mo­dell. Upp­växt: Stock­holm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.