DIY: klä om en stol för un­der hund­ra­lap­pen

Spa­ra på mil­jön, för­nya hem­ma och låt plån­bo­ken dra en suck av lätt­nad på sam­ma gång. CHICs mo­de­chef Ca­ro­li­ne Sand­ström vi­sar hur du steg för steg för­vand­lar en stol från att va­ra gam­mal och trist till att bli en ny fa­vo­rit­mö­bel – för un­der hund­ra­lap­pen.

Chic (Sweden) - - News - Av CA­RO­LI­NE SAND­STRÖM

BE­HÖ­VER DET VERK­LI­GEN kos­ta skjor­tan att upp­da­te­ra hem­ma? Svar: nej. Jag bu­da­de hem nya mat­sals­sto­lar från Bu­kowskis som jag ha­de be­stämt mig för att klä om. Från bör­jan spa­na­de jag in ett grått sam­mets­tyg på nä­tet som kos­ta­de näs­tan 1 400 kro­nor me­tern men när jag sprang på ett kudd­fo­dral på H&M Ho­me blev det ge­nast en bil­li­ga­re histo­ria.

För ba­ra 79 kro­nor fick jag ett snyggt, li­la sam­mets­tyg – och det kän­des myc­ket ro­li­ga­re att tes­ta hur det skul­le se ut för ett så bra pris.

Re­sul­ta­tet blev en spril­lans ny stol för un­der hund­ra kro­nor, och så här gjor­de jag!

GÖR SÅ HÄR

1. Mät upp Bör­ja med att mä­ta upp rätt mängd tyg. I mitt fall sprät­ta­de jag upp kudd­fo­dra­let för att kun­na sträc­ka det över sit­sen. Per­son­li­gen fö­re­drar jag att sprät­ta med en sax ef­tersom det går myc­ket for­ta­re och det är mer skon­samt för ty­get då man in­te be­hö­ver dra och sli­ta i det. 2. Ta bort det gam­la När du har sprät­tat upp el­ler mätt ut det nya ty­get är det dags att bör­ja ta bort det nu­va­ran­de från sit­sen. Jag an­vän­de en tång för att bän­da bort klam­rar­na som hål­ler fast det. 3. Mät igen Att an­vän­da sig av ett kudd­fo­dral är smart ef­tersom det re­dan är fyr­kan­tigt. Där­för blev det in­te så myc­ket mä­ta för min del. Om du an­vän­der en bit tyg ska du tän­ka på att ha till­räck­ligt med mar­gi­nal på si­dor­na för att kun­na fäs­ta det un­der­till med häft­klam­rar. 4. Häf­ta på! Det är li­te pil­ligt att få ty­get att bli slätt på ovan­si­dan, så här gäl­ler det verk­li­gen att ha tå­la­mod och tung­an rätt i mun. Mitt knep är att fäs­ta en klam­mer på var­de­ra si­da och job­ba i fy­ra “tårt­bi­tar”, vil­ket gör allt li­te lät­ta­re. Se med jäm­na mel­lan­rum till att ty­get verk­li­gen lig­ger dikt in­till sto­len för att in­te be­hö­va gö­ra om det igen. 5. Klipp till När du har fäst allt tyg och för­säk­rat dig om att det in­te har vec­kats nå­gon­stans på ovan­si­dan är det ba­ra att klip­pa till kan­ten li­te så att den ser snygg ut. Det är in­te så vik­tigt att det blir helt jämnt, man ser ju än­då in­te un­der­si­dan. 6. Ny stol Fäst sit­sen på sto­len igen, c’est tout! Jag blev verk­li­gen nöjd med re­sul­ta­tet och fram­förallt med fär­gen (och pri­set!). Det är väl­digt en­kelt att klä om en stol och allt som allt tog pro­jek­tet mig un­der en tim­me. Ett en­kelt sty­ling­tips är att by­ta stol­kläd­sel ef­ter års­tid för att upp­da­te­ra hem­ma med enk­la me­del – för svå­ra­re än så här är det ju fak­tiskt in­te!

GAM­LA STO­LEN IN­NAN OMKLÄDNING

SPÄNN TY­GET OCH HÄF­TA PÅ!

Du be­hö­ver ★ Tyg ★ Tång ★ Sax el­ler sprät­ta­re ★ Häft­pi­stol

KLIPP ISÄR KUDD­FO­DRA­LET

MITT PYSSELSÄLLSKAP

Ca­ro­li­ne Sand­ström, CHICs mo­de­chef.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.