CHIC träf­far årets de­sig­ner Di­a­na Or­ving

På El­le-ga­lan 2017 kam­ma­de konst­nä­ren och de­sig­nern Di­a­na Or­ving hem ti­teln Årets de­sig­ner. Pri­set kom som en rik­tig över­rask­ning – och blev en be­kräf­tel­se på att hårt slit lö­nar sig.

Chic (Sweden) - - News - av ELI­SA­BETH LIND­STRÖM fo­to NIELSEN-OMVIK

Hur kän­des det när du fick ny­he­ten om att du ha­de bli­vit ut­sedd till Årets de­sig­ner?

– Jag ha­de svårt att tro att det var sant. Det kän­des helt overk­ligt, men så him­la bra. Jag har hål­lit på med mo­de i många år och det är ex­tremt myc­ket slit. Trots att jag äls­kar det jag gör så är det ett väl­digt tungt ar­be­te, så pri­set var en fan­tas­tisk be­kräf­tel­se som vi­sar att mitt slit fak­tiskt har gett re­sul­tat. Pla­ket­ten ska stäl­las upp i min atel­jé! Be­skriv sti­len på din de­sign!

– Rö­rel­se­för­må­gan är ett ele­ment som ge­nom­sy­rar al­la mi­na kol­lek­tio­ner, of­tast finns en kon­struk­tion som in­gi­ver till för­än­der­lig­het. Jag job­bar väl­digt tre­di­men­sio­nellt re­dan från start då jag ut­går från krop­pen och ald­rig från skis­ser. Jag vill upp­le­va rö­rel­sen i plag­get, så det finns all­tid en or­ga­nisk grund­ton. Jag vill pro­du­ce­ra snäl­la och om­tänk­sam­ma klä­der. Min mål­sätt­ning med var­je plagg är att jag tän­ker ”hur ska jag kun­na gö­ra det här till ett älsk­lings­plagg?”. Det ska bli nå­got som man åter­kom­mer till i sin gar­de­rob och som man kän­ner sig stark, snygg och trygg i. De plag­gen vill jag ska­pa. Vad är ro­ten till din in­spi­ra­tion?

– Det är jag själv. Vad jag läng­tar ef­ter att ha på mig, vad jag vill se och vil­ket ma­te­ri­al jag vill kän­na mot min hud. Jag är väl­digt per­son­lig i mitt ar­be­te och ut­går all­tid från mig själv. Om det är nå­got som jag verk­li­gen tyc­ker om hop­pas jag att and­ra ock­så ska till­ta­las av det. Hur är din per­son­li­ga stil?

– Jag är en väl­digt svart­klädd per­son, men jag har fak­tiskt bli­vit mer färg­glad och möns­ter­rik på den se­nas­te ti­den. Be­rät­ta om den nya kol­lek­tio­nen.

– Jag gör mi­na eg­na möns­ter som jag tryc­ker på mi­na eg­na ty­ger. Den nya kol­lek­tio­nen kom­mer snart i pro­duk­tion och jag läng­tar ef­ter att få bä­ra de plag­gen. Det kom­mer va­ra myc­ket or­ga­nis­ka möns­ter som går i kop­par och blått med oli­ka ab­strak­ta tyg­tryck. Var fin­ner du idéer till di­na möns­ter?

– Konst­när­li­ga ut­tryck, scen­konst och häf­ti­ga män­ni­skor som jag in­spi­re­ras av. Vad är ditt bäs­ta stil­tips?

– Ingen­ting ser snyggt ut om du in­te kän­ner dig be­kväm. Ha skö­na skor som du kan gå i och bär klä­der som du kän­ner dig snygg och trygg i. För­sök in­te att imi­te­ra nå­gon an­nan och för­sök va­ra sann och ly­hörd mot dig själv. Fun­de­ra över vad du dras till och vad som ut­tryc­ker dig själv. Hur ser di­na pla­ner ut för 2017?

– Jag vill gö­ra än­nu bätt­re kol­lek­tio­ner och nå ut till nya kun­der. Jag skul­le vil­ja gö­ra en fan­tas­tisk vis­ning se­na­re i år och job­ba med fria konst­pro­jekt vid si­dan av. Jag vill ock­så re­sa och spen­de­ra mer tid med mi­na vän­ner och min fa­milj såklart!£

Di­a­na Namn: Di­a­na Or­ving. Ål­der: 32 år. Gör: De­sig­ner och konst­när. Bor: Stock­holm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.