CHICs sto­ra re­segui­de till it-sta­den Palma

Det kan väl in­te va­ra nå­gon som har mis­sat att Palma är den nya it-sta­den i Eu­ro­pa året om? CHICs chefre­dak­tör Cas­sand­ra Lind­blom ger dig pär­lor­na du in­te får mis­sa – oav­sett om du är på week­en­dre­sa el­ler sol­se­mes­ter.

Chic (Sweden) - - News - av CAS­SAND­RA LIND­BLOM fo­to PRIVAT, IBL

I PALMA TRÄNGS VACK­RA strän­der med ma­ka­lös shop­ping, spän­nan­de natt­liv av in­ter­na­tio­nell stan­dard och ex­klu­si­va be­ach­clubs. Lå­ter det som den per­fek­ta mix­en? Då är in­te ens ma­ten in­räk­nad. I den lil­la stor­sta­den på Mal­lor­ca kan du avnju­ta allt från tren­di­ga ta­pas till ge­nu­in spansk mat och asi­an fu­sion.

Palma är ett res­mål som fun­kar li­ka bra året om. Som­ma­ren bju­der på hög me­del­tem­pe­ra­tur och då är sol och bad att fö­re­dra fram­för en ci­ty­week­end. Men på vå­ren och hös­ten är kli­ma­tet be­hag­ligt och pas­sar per­fekt för att hänga på ute­ser­ve­ring­ar och för att shop­pa loss.

Stor­leks­mäs­sigt är Palma de­fi­ni­tio­nen av “la­gom”. Det mesta finns in­om gångav­stånd om du bor i stan och väl­jer du ett bo­en­de en bit ut­an­för kär­nan är tax­ire­sor bil­ligt.

Se­värd­he­ter

Att ba­ra stro­sa runt i Palma är näs­tan se­värd­het nog. Men sta­den har fle­ra pär­lor som du ba­ra in­te får mis­sa – och en ut­flykt till Port de Sól­ler är ett gi­vet in­slag om du stan­nar läng­re.

Ka­te­dra­len

Ka­te­dra­len La Seu (”lju­sets ka­te­dral”) är en själv­klar­het i Pal­mas skyli­ne. Byg­get av den mäk­ti­ga ka­te­dra­len tog 700 år och den stod klar på 1300-ta­let. På som­ma­ren är en ut­flykt till ka­te­dra­len prak­tiskt – det är näm­li­gen väl­digt svalt där in­ne.

Parc de la Mar

Bred­vid ka­te­dra­len hit­tar du Parc de la Mar, en gröns­kan­de park där du kan sval­ka dig i skug­gan med en glass en het som­mar­dag. I par­ken finns bland an­nat en an­lagd, men ack så vac­ker, sjö.

Port de Sól­ler

Om du har li­te läng­re tid i Palma kan du ta bi­len el­ler tå­get till Port de Sól­ler, en li­ten hamn­stad på and­ra si­dan ber­gen. Tå­get går fle­ra gång­er om da­gen och tar en tim­me och på vägen får du nju­ta av Mal­lor­cas vack­ra na­tur. Ta ett dopp i ha­vet i Port de Sól­ler el­ler avnjut en lunch i skug­gan på fan­tas­tis­ka Ésplen­di­do med en ut­sikt som in­te går av för hac­kor.

Pu­er­to Por­tals

Fla­ne­ra runt i ex­klu­si­va ham­nen Pu­er­to Por­tals i om­rå­det Por­tal Nous och spa­na in lyxy­ach­ter ut­an dess like. Här trängs många re­stau­rang­er av va­ri­e­ran­de stan­dard längs strand­pro­me­na­den och stäl­let är per­fekt för att ta en bar­run­da av hög­re stan­dard un­der ti­dig ef­ter­mid­dag. Du tar dig enklast dit med bil el­ler taxi om du åker från cen­tra­la Palma.

Ho­tell

Ho­tel Cort Adress: Placa de Cort 11 Pris: cir­ka 3000 kro­nor per natt (dub­bel­rum) Pas­sar bäst för en rik­tigt lyx­ig week­en­dre­sa. På ett li­tet torg mitt i cen­tra­la Palma lig­ger Ho­tel Cort, om­gi­vet av kul­ler­ste­nar och gam­la oliv­träd. Ho­tel­let är li­tet med ett tju­go­tal rum och var­je rum är unikt de­sig­nat med olik in­red­ning. Till ho­tel­let hör även en po­pu­lär ute­ser­ve­ring där ett is­kallt glas rosé (el­ler var­för in­te en kan­na san­gria?) sval­kar i skug­gan.

Bar­celó Il­le­tas Al­ba­tros

Adress: PS de Il­le­tas, 15 Pris: cir­ka 1200 kro­nor per natt (dub­bel­rum) Pas­sar bäst för en av­kopp­lan­de långre­sa i som­mar. Vin­ka far­väl till skri­kan­de barn och en pool med bad­lek­sa­ker – på Bar­celó Il­le­tas Al­ba­tros bjuds du in till en oas för vux­na. Ho­tel­let lig­ger i po­pu­lä­ra Il­le­tas, un­ge­fär en kvart med bil ut­an­för Palma, och er­bju­der bå­de pool och havs­bad från sli­pa­de klip­por. Till fru­kost kan du avnju­ta en dig­nan­de buffé och in­nan mid­da­gen pas­sar en drink på ho­tel­lets ma­gis­ka tak­bar per­fekt – en mer fo­to­vän­lig ut­sikt får du näm­li­gen le­ta ef­ter. Ho­tel Ho­spes Ma­ri­cel & Spa Adress: Car­re­te­ra de Palma-Andraxt, 11 Pris: cir­ka 3 000 kro­nor per natt (dub­bel­rum) Pas­sar bäst för en kort vec­ka – el­ler så lång tid som möj­ligt om plån­bo­ken tillå­ter. Om du sö­ker ef­ter renod­lad lyx – och pris där­ef­ter – är fem­stjär­ni­ga Ho­spes Ma­ri­cel rätt. Ho­tel­let har en ål­ders­gräns på 13 år och lig­ger vid vatt­net i Il­le­tas strax ut­an­för Palma. Till Palma tar du dig med bil el­ler taxi på un­ge­fär fem mi­nu­ter. Ho­tel­let lig­ger i ett lugnt om­rå­de och er­bju­der re­stau­rang, bar och spa med ha­vet som närms­ta gran­ne. Om du tar en tripp till Palma över hel­gen är Pu­ro Ho­tel stäl­let du ska bo på. Bou­ti­que­ho­tel­let lig­ger i ett 1800-tals­pa­lats mitt i cen­tra­la Palma med shop­ping, re­stau­rang­er, natt­liv och ba­rer runt knu­ten. Njut av en per­fekt blan­dad bel­li­ni på ho­tel­lets tak­ter­rass el­ler njut av en spa­upp­le­vel­se ut­an dess like när du har trött­nat på stads­puls. Publi­ken är världs­van, käns­lan är ur­ban och ho­tel­let är en kom­bi­na­tion av allt du egent­li­gen vill ha på week­en­dre­san.

Be­ach clubs

Dags­fest el­ler av­slapp­ning – bå­da al­ter­na­ti­ven går att väl­ja mel­lan när det kom­mer till Pal­mas be­ach clubs.

Nassau Be­ach

Adress: Pas­seig Por­ti­tx­ol, s/n, 07004 Palma Nassau Be­ach är en po­pu­lär be­ach club strax ut­an­för Palma. Här kan du väl­ja att äta en långlunch med vin el­ler ba­ra nju­ta av att få sand mel­lan tår­na och lyss­na på ha­vets kluc­kan­de vå­gor. Fisk och vitt vin är två klas­si­ker på me­nyn och för den som vill ha fest har be­ach clu­ben öp­pet till 01.00 på kväl­len.

Puro­be­ach

Adress: Car­rer Pa­gell, 1, 07610 Ca­la Estan­cia Puro­be­ach er­bju­der det mesta – allt från mas­sage till fan­tas­tisk mat, klas­sis­ka cock­tails och en ut­sikt som är svår att be­skri­va med ord. Mu­si­ken står i fo­kus på be­ach clu­ben med allt från av­slapp­nan­de lounge­mu­sik på mor­go­nen till house och fest sent in på nat­ten. Bo­ka in en hel­dag på Puro­be­ach och svi­da om från bi­ki­ni till af­ter be­ach för att på­bör­ja fest­kväl­len i sol­ned­gång­en med ha­vet som bak­grund.

Zhe­ro Be­ach Club

Adress: Avin­gu­da de Jo­an Miró, 305 Zhe­ro Be­ach Club hit­tar du i ut­kan­ten av Palma mel­lan Ca­la May­or och San Agus­tin. Här kan du väl­ja att ba­da i poo­len el­ler i ha­vet och var­va med go­da drin­kar och mat. Den fan­tas­tis­ka ut­sik­ten och at­mo­sfä­ren är an­led­ning nog att åka hit!

Roxy Be­ach Club

Adress: Car­rer Bla­nes, 10, 07181 Por­tals Nous Mis­sa in­te lyx­i­ga Pu­er­to Por­tals och Roxy Be­ach Club! Du tar dig dit på un­ge­fär 20 mi­nu­ter med bil och på som­ma­ren är be­ach clu­ben öp­pen mel­lan 10.00 och 22.00. Njut av ex­klu­sivt och av­slapp­nat häng och ta en drink i den po­pu­lä­ra ba­ren – det per­fekt af­ter be­ach-stäl­let för dig som stan­nar läng­re i Palma!

Shop­ping

Shop­ping­en i Palma är bätt­re än du kan tro. Strax in­till Pu­ro Ho­tel lig­ger Pas­seig del Born där lyx­bu­ti­ker som Lou­is Vuitton trängs med fan­tas­tis­ka Uterqüe (Za­ras snäp­pet dy­ra­re sys­ter­bu­tik som än­nu in­te finns i Sve­ri­ge). Om du gil­lar in­red­ning får du in­te mis­sa Ri­al­to Living – in­spi­ra­tion till hem­met på två plan med en av­slapp­nan­de re­stau­rang­del i mit­ten.

Nä­ra Pas­seig del Born lig­ger Av. de Jau­me III, kans­ke den mest kän­da shop­ping­ga­tan i Palma med fle­ra po­pu­lä­ra bu­ti­ker. Här hit­tar du bland an­nat Pal­mas ena El Cor­te Ing­lés, ett stort va­ru­hus i klass med svens­ka NK.

Den stör­re El Cor­te Ing­lés med sex vå­ning­ar shop­ping (och en fan­tas­tisk de­li­ka­tess­bu­tik!) hit­tar du på Sin­di­cat – en bra knyt­punkt om du vill shop­pa bil­ligt i Palma. Ett sten­kast från va­ru­hu­set lig­ger näm­li­gen and­ra spans­ka fa­vo­ri­ter som Man­go, Bers­h­ka, Sfe­ra, Mas­si­mo Dut­ti och Stra­di­va­ri­us.

Ett hett tips är att be­sö­ka Man­go Out­let ett par hund­ra meter där­i­från. Bu­ti­ken ser ut som vil­ken van­lig Man­go som helst – men prislap­par­na är rö­da och du kan hit­ta kap till en fem­te­del av ori­gi­nalpri­set. Om du har läng­re tid i Palma kan du ta en taxi ut till out­le­ten Fes­ti­val Park Out­let, där du hit­tar bland an­nat Pret­ty Bal­le­ri­na, Calvin Klein och Tom­my Hil­fi­ger till kraf­tigt re­du­ce­ra­de pri­ser.

Mal­lor­cas fan­tas­tis­ka mat är näs­tan an­led­ning nog att åka till ön. Njut av ta­pas el­ler lyx­kro­gar – Palma har allt från bud­get till lyx.

Forn de sant Jo­an

Adress: Cal­le Sant Jo­an 4 På lyx­re­stau­rang­en Forn de sant Jo­an avnju­ter du ta­pas i världs­klass. Det kos­tar – men det sma­kar ock­så där­ef­ter. Är du in­te su­gen på plock­mat finns en stor à la car­te-me­ny med klas­siskt spans­ka rät­ter i mo­dern tapp­ning. För den vi­nin­tres­se­ra­de stolt­se­rar re­stau­rang­en med en ge­di­gen vin­lis­ta med fo­kus på spans­ka röd­vi­ner. Kom ihåg att bo­ka bord – det är of­ta lång vän­te­lis­ta när du dy­ker upp spon­tant.

Re­stau­ran­te Por­tix­ol

Adress: Cal­le Si­re­na Ta en taxi (el­ler var­för in­te nju­ta av en lång­pro­me­nad i sol­ned­gång­en?) ut till tren­di­ga fis­ke­byn Por­tix­ol som lig­ger strax ut­an­för Palma. På re­stau­rang­en, be­lä­gen i ho­tel­let med sam­ma namn, kan du nju­ta av en tre­rät­ters med ha­vet som närms­ta gran­ne. På me­nyn hit­tar du ett brett ur­val med myc­ket fo­kus på fisk och skal­djur. Gil­lar du kött är ”lo­bo de ce­bón” att re­kom­men­de­ra, som ni de­lar på två per­so­ner. Bli in­te för­vå­nad om per­so­na­len för­står och pra­tar svens­ka – ho­tel­let är näm­li­gen svensk­ägt.

Opio Re­stau­rant and Bar

Adress: Car­rer de Mon­te­negro 12 På Opio, som lig­ger i Pu­ro Ho­tel, mö­ter asi­a­tiskt me­del­ha­vet. Re­stau­rang­en är tren­dig men av­slapp­nad och i ba­ren är en upp­fris­kan­de mo­ji­to (med ing­e­fä­ra – helt fan­tas­tisk!) näs­tan ob­li­ga­to­risk. Att tes­ta oli­ka smårät­ter från me­nyn är det per­fek­ta upp­läg­get – ”mal­lor­can mi­ni bur­ger”, ”ko­re­an roll” och ”prawns ce­viche” får du in­te mis­sa. Drick ho­tel­lets eg­na vin till – nå­got de är (och bör va­ra) väl­digt stol­ta över.

Buscan­do el Nor­te

Adress: Cal­le San Mi­gu­el 77 Den po­pu­lä­ra ta­pas­re­stau­rang­en Buscan­do el Nor­te er­bju­der en stor, va­ri­e­rad me­ny till över­kom­ligt pris. Re­stau­rang­en är po­pu­lär bland lo­kal­be­folk­ning­en och mil­jön är spän­nan­de – näs­tan li­te New York-in­spi­re­rad, mitt i Pal­mas shop­ping­nav. På tall­ri­ken får du mo­der­na smårät­ter av hög kva­li­tet och ser­vicen är i topp­klass. En vin­na­re, med and­ra ord.

Skön käns­la i gam­la de­len av stan.

Häf­tig in­red­ning på Buscan­do el Nor­te.

Ri­al­to Living är en dröm för in­red­nings­fan­tas­ten.

Shop­ping­ga­tan Pas­seig del Born.

Puro­be­ach är en av Pal­mas mest po­pu­lä­ra be­ach clubs.

Zhe­ro Be­ach Club i ut­kan­ten av Palma.

Pal­mas många be­ach clubs är vär­da ett be­sök.

Njut av lug­net på Bar­celó Il­le­tas Al­ba­tros Ho­tel.

Ho­spes Ma­ri­cel är Pal­mas kans­ke lyx­i­gas­te ho­tell.

Pu­ro Ho­tel lig­ger mitt i stan.

Ka­te­dra­len är en gi­ven del i Pal­mas skyli­ne.

Upp­ra­da­de lyxy­ach­ter i Pu­er­to Por­tals.

Por­tix­ol – en char­mig fis­ke­by strax ut­an­för Palma.

Tå­get till Port de Sol­lér går fle­ra gång­er om da­gen.

CHICs chefre­dak­tör Cas­sand­ra i Port de Sól­ler.

Re­stau­rang­en Por­tix­ol lig­ger i ho­tel­let med sam­ma namn.

Ta en drink på Koa Bar mitt i Palma!

Opio Bar & Re­stau­rang.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.