Pac­ka week­end­väs­kan som ett proffs

Om du ska åka iväg på en week­en­dre­sa kan du spa­ra bå­de tid och peng­ar på att re­sa med ba­ra hand­ba­gage. Och med rätt knep är det en en­kel match att få med dig allt du be­hö­ver för att va­ra sty­lish oav­sett till­fäl­le.

Chic (Sweden) - - News - Av CAS­SAND­RA LIND­BLOM OCH HAN­NA MW fo­to IBL

Bas­re­se­gar­de­rob

Bör­ja med att tän­ka nyc­kel­plagg när du ska väl­ja ut klä­der in­för re­san. Un­der en week­end be­hö­ver du i re­gel tre dag­looks och två till tre kvälls­out­fits – men slä­pa in­te med li­ka många hel­mat­cha­de out­fits ba­ra för det. En blus kan bä­ras bå­de en dag på stan och ihop med en kjol på kväl­len. Den per­fek­ta klän­ning­en går att mat­cha i all oänd­lig­het med rätt ac­ces­so­a­rer. Bad­dräk­ten kan du bä­ra på stran­den lik­väl som med ett par shorts på da­gen.

Pre­cis som när det gäl­ler att byg­ga en bas­gar­de­rob ska du tän­ka att du har en bas­re­se­gar­de­rob med plagg som fun­kar vid fle­ra till­fäl­len.

Färgska­la

Håll dig till en en­kel färgska­la som du trivs i och kom­plet­te­ra med and­ra plagg och ac­ces­so­a­rer i ut­stic­kan­de ac­cent­fär­ger. Om du pac­kar ut­an ny­an­stänk är ris­ken över­häng­an­de att du har klä­der, men inga egent­li­ga out­fits, när du pac­kar upp på ho­tel­let.

De­tal­jer

Allt lig­ger i de­tal­jer­na som kan för­vand­la en look till en helt an­nan på noll­tid. Pac­ka ner ett par ut­stic­kan­de strump­byx­or, en spän­nan­de hatt el­ler var­för in­te ett en­kelt läpp­stift i stark ku­lör som pop­par?

Hem­lig­he­ten är en­kel: dra fo­kus från klä­der­na till ac­ces­so­a­rer­na för att kun­na bä­ra sam­ma look fle­ra gång­er.

Sol el­ler regn?

Att spa­na in vä­der­pro­gno­ser från se­meste­ror­ten du ska be­sö­ka är ett väl be­prö­vat knep för att pac­ka rätt. Ha li­te is i ma­gen och vän­ta med att pac­ka ner tun­na chif­fong­klän­ning­ar om pro­gno­sen sä­ger spö­regn. Det kan vän­da – men det är ba­ra onö­digt att ta med klä­der som är allt an­nat än an­pas­sa­de ef­ter vä­der.

Glöm in­te ett li­tet pa­ra­ply om väd­ret ver­kar skif­ta snabbt! En liv­räd­da­re som tar li­te plats i väs­kan.

Mi­ni­a­ty­rer

När du ska pac­ka en smart week­end­väs­ka är beau­ty­pro­duk­ter i mini­for­mat din bäs­ta vän. Spa­ra par­fym­pro­ver och and­ra tes­ter du får på kö­pet när du kö­per and­ra pro­duk­ter, för de tar noll plats i väs­kan och är okej att ha i hand­ba­ga­get.

Näs­tan al­la sto­ra skön­hets­bu­ti­ker er­bju­der pro­ver om du ba­ra frå­gar snällt, så ligg ste­get fö­re in­för näs­ta re­sa och vå­ga frå­ga! Dess­utom är det gra­tis…

Kom­bo­pro­duk­ter

Sål­la bland di­na pro­duk­ter in­nan du bör­jar pac­ka. Be­hö­ver du bå­de en glans­spray och en hår­spray på re­san­de fot – när det finns and­ra va­ri­an­ter som fun­kar som två-i- en-lös­ning­ar? Till ex­em­pel kan en hår­par­fym räd­da fler si­tu­a­tio­ner än du tror: den dof­tar gott bå­de i hå­ret, fun­kar som van­lig par­fym och den frä­schar upp ett plagg ef­ter en dag på stan. Så smart!

Shop­pingre­sa?

Har du tänkt shop­pa un­der week­en­dre­san? Passa på att pac­ka ner plagg som du än­då har tänkt gö­ra dig av med. Då kan du läm­na dem på ho­tel­let och åka hem med en res­väs­ka fylld av nya fynd. Tänk tvärtom ock­så: ska du än­då kö­pa en ny hatt, men vill be­hål­la din gam­la, är det helt onö­digt att ta med den sist­nämn­da på se­mestern.

Klä dig smart

Det är lätt att glöm­ma bort att du själv är en del av pack­ning­en. Har du en tung skinn­jac­ka med på re­san? Ha på dig den un­der flyg­ning­en – den tar ba­ra onö­dig plats och ki­lon i week­end­väs­kan.

Nytt­ja hand­väs­kan

De fles­ta flyg­bo­lag gör skill­nad på hand­ba­gage och hand­väs­ka. Ta med en stör­re hand­väs­ka om du vill ha ex­tra plats för pack­ning och stop­pa ner en clutch som du kan bä­ra på kväl­len.

Skor

En week­en­dre­sa krä­ver två par skor, that’s it – men skip­pa in­te det för att ge ut­rym­me för an­nan pack­ning. Ett par be­kvä­ma skor att vand­ra runt i dag­tid är det vik­ti­gas­te du har i he­la väs­kan (och skav­sårsplås­ter om otu­ren är fram­me!).

Ta med ett par lät­ta klac­kar att by­ta om till kvälls­tid, et voilà!£

4 6

1. Sol­glas­ö­gon, Wood Wood, 1 100 kr. 2. Satsa på ac­ces­so­a­rer! Ör­häng­en, Man­go, 169 kr. 3. Bad­dräkt, Stel­la McCart­ney, 4 000 kr. 4. Res­väs­ka, Away, 2 000 kr. 5. Pa­ra­ply för even­tu­el­la sku­rar, Rain and Son, 549 kr. 6. Klän­ning – bå­de till dag och kväll,...

1 Psst! Dub­bel­kol­la med ho­tel­let vil­ka pro­duk­ter de er­bju­der på plats för att slip­pa slä­pa med onö­di­ga sa­ker!

7 3

9 10

8

2

5

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.