High­lighterns histo­ria

Blänk på stra­te­gis­ka stäl­len ski­ner så­väl på rö­da mat­tan som på ca­t­wal­ken och i so­ci­a­la me­di­er. Men hur bör­ja­de den ljus­re­flek­te­ran­de tren­den och vart är den på väg?

Chic (Sweden) - - News - Av FILIP­PA BERG fo­to ANTONI RUIZ ARAGÓ, IBL, TERRY DE GUNZBURG, OLE HENRIKSEN

GLOW ÄR MÖJ­LI­GEN DEN skön­hets­stil som vi i fram­ti­den kom­mer att för­knip­pa all­ra mest med 2010-ta­let. Bac­kar vi 25 år ser vi ett glå­mi­ga­re ide­al. Då var det grunge som gäll­de med grei­ge hud och mör­ka ring­ar un­der ögo­nen.

– Det var en dep­pig tid för beau­ty-bran­schen, minns By Terry-grun­da­ren Terry de Gunzburg, som då de­sig­na­de Yves Saint Lau­rents ma­ke­up.

Hon hop­pa­des att kvin­nor skul­le trött­na på tren­den och be­stäm­de sig för att gö­ra slag i sa­ken. Så föd­des “Touche Éclat” som än idag är värl­dens mest hyl­la­de high­ligh­ter.

– Éclat är frans­ka för lys­ter, vil­ket var ett helt nytt be­grepp in­om ma­ke­up. Pro­duk­tens taj­ming som en re­ak­tion mot tids­an­dan var per­fekt. Den blev en suc­cé och ba­na­de väg för ett frä­scha­re ide­al, be­rät­tar Terry.

En an­nan pi­on­jär är den dans­ka hud­vårds­gu­run Ole Henriksen som re­dan på 1970-ta­let gav glow­gi­van­de an­sikts­be­hand­ling­ar på sitt spa i Be­ver­ly Hills. På 1980-ta­let lan­se­ra­des hans hud­vårds­se­rie som kret­sar kring C-vi­ta­min, nyc­keln till häl­so­samt strå­lan­de hud en­ligt Ole.

– C-vi­ta­min är en ren livs­kraft som hjäl­per hu­den att be­hål­la sin spänst och ger en jäm­na­re hud­ton som strå­lar av liv­full lys­ter, för­kla­rar Ole.

Nu­me­ra finns C-vi­ta­min­se­rum hos de fles­ta hud­vårds­mär­ken och räk­nas till bas­beho­vet för en strå­lan­de skön­hetsru­tin. Sta­bi­li­se­rings­tek­ni­ken är i stän­dig ut­veck­ling, så vi kan vän­ta oss än­nu ef­fek­ti­va­re C-vi­ta­min­pro­duk­ter i fram­ti­den. Li­kaså har me­to­der­na för att be­ar­be­ta de ljus­re­flek­te­ran­de mi­ne­ral­pig­men­ten för­fi­nats.

– Idag ar­be­tar jag med mikro­ni­se­ra­de mi­ne­ra­ler vars tex­tur lig­ger ljusår ifrån pig­men­ten som jag an­vän­de i bör­jan. Nu strä­var jag ef­ter att ska­pa en pro­dukt som får ditt an­sik­te att all­tid se per­fekt ljus­satt ut, oav­sett i vil­ket ljus du be­fin­ner dig i, sä­ger Terry de Gunzburg.£

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.