Filip­pas scrap­book

Hon har hund­ra­tals ta­tu­e­ring­ar och en ge­nom­träng­an­de blick som sig­na­le­rar styr­ka och själv­för­tro­en­de. CHIC har träf­fat mo­del­le­li­tens austra­li­en­sis­ka pan­ter.

Chic (Sweden) - - News - av FILIP­PA BERG fo­to JIM­MY CHOO

CAT­HE­RI­NE ”CAT” MCNEIL HAR VA­RIT su­per­mo­dell i ett de­cen­ni­um. Hon upp­täck­tes som 13-åring ge­nom en mo­dell­täv­ling hem­ma i Austra­li­en. Fy­ra år se­na­re sig­ne­ra­de hon ett ex­klu­sivt kon­trakt med den världs­be­röm­da fo­to­gra­fen Ma­rio Tes­ti­no. Det blev Cat­he­ri­nes guld­bil­jett till mo­de­värl­dens ab­so­lu­ta topp­skikt, där hon be­fin­ner sig än idag. Det är en bragd som är säll­synt i den ny­hets­fix­e­ra­de mo­debran­schen. Idag är Cat­he­ri­ne 28 år och minst li­ka ak­tu­ell som då. Har Instagram för­änd­rat mo­del­lyr­ket?

– Ab­so­lut! Det är tyd­ligt att en mo­dells föl­ja­re är av­gö­ran­de när mo­de­hu­sen bo­kar tje­jer för sto­ra upp­drag som vis­ning­ar och kam­pan­jer. Dess­utom be­ta­lar de ex­tra för att sy­nas i vå­ra feeds ef­tersom det är ren re­klam. Fast jag ser in­te mig själv som en sån slags mo­dell. Om du tit­tar på min Instagram så är den rakt ige­nom ‘jag’ och di­rekt rik­tad till mi­na vän­ner. Är­ligt ta­lat så hop­pas jag att sto­ra fö­re­tag in­te vill sy­nas i min feed. Sam­ti­digt finns det en ny våg av casting-agen­ter, sty­lis­ter och fo­to­gra­fer som verk­li­gen vär­de­sät­ter det in­di­vi­du­el­la och au­ten­tis­ka. De in­spi­re­ras av vå­ra sä­reg­na sto­ri­es och vä­ver in dem i sitt ar­be­te, vil­ket är väl­digt coolt. Det är där jag kom­mer in i bil­den, jag tror att de

gil­lar att jag in­te är hel och ren och att jag är li­te ga­len!

Så du är bå­de privat och pro­vo­ce­ran­de på Instagram?

– Ja, och jag är stolt över det! Jag tror att Instagrams stän­di­ga flö­de av vi­su­el­la på­min­nel­ser om hur ett lyc­kat liv ska se ut kan ha en skad­lig in­ver­kan på ung­as själv­bild. Visst att mo­de­tid­ning­ar har dik­te­rat det­sam­ma sen ti­di­ga­re, men nu när al­la re­di­ge­rar och re­tu­sche­rar sin var­dag så ökar osä­ker­he­ten. Där­för kän­ner jag ett an­svar att var äk­ta och tän­ja på grän­ser­na, för det gör jag i verk­li­ga li­vet. Sånt som jag sä­ger i so­ci­a­la me­di­er är sa­ker som jag snac­kar om med mi­na vän­ner. Det är klart att jag vill ut­nytt­ja min platt­form när jag kan nå 84 000 föl­ja­re!

Är du fe­mi­nist?

– Kär­nan av be­grep­pet till­ta­lar mig på al­la plan och jag vri­der mig in­om­bords när män ut­nytt­jar sin makt till att för­tryc­ka kvin­nor. Pap­por har ett enormt an­svar gente­mot si­na sö­ner, li­kaså pre­si­den­ter gente­mot si­na län­der.

Be­rät­ta om di­na ta­tu­e­ring­ar, hur många har du?

– Oj, jag har tap­pat räk­ning­en! För mig är ta­tu­e­ring­ar­na ett sätt att vi­sa att jag äger min kropp och en slags re­volt mot mo­del­lyr­kets många för­bud och för­ma­ning­ar. Min fa­vo­rit är pan­ter­ta­tu­e­ring­en som på­min­ner mig om min in­re styr­ka. (Cat­he­ri­ne har ryg­gen ta­pet­se­rad med ta­tu­e­ring­ar, reds. anm.)

Hur häl­so­sam är du?

– För mig är det själs­li­ga och spi­ri­tu­el­la väl­må­en­det vik­ti­ga­re än det kropps­li­ga. Att hänga och ha kul med skö­na män­ni­skor är min bäs­ta häl­so­kur – och min hund Har­vey! Han hjäl­per mig bok­stav­li­gen att be­hål­la föt­ter­na på jor­den.

Trä­nar du?

– Ja, jag gil­lar löp­ning och pi­la­tes. Jag blir klar i hu­vu­det när jag spring­er och pi­la­tes är fan­tas­tiskt för att for­ma krop­pen på ett skon­samt sätt.

Vil­ket är ditt bäs­ta beau­ty­tips?

– An­vänd sol­skydds­fak­tor! Din hud kom­mer att tac­ka dig när du blir äld­re.

Be­rät­ta om din hud­vårdsru­tin.

– Jag är såld på re­sul­tatin­rik­tad hud­vård som mot­ver­kar ti­di­ga ål­ders­tec­ken. Jag bör­jar med ‘Pu­ri­ty Cle­an Fa­ce Wash’ från Cos­me­dix, följt av det fan­tas­tis­ka an­sikts­vatt­net ‘Lo­tion P50W’ från Bi­o­lo­gi­que Re­cher­che. Där­ef­ter ni­a­ci­na­mid-se­ru­met ‘Mul­ti B Plus Se­rum’ från Aspect Dr. Av­slut­nings­vis an­vän­der jag fukt­krä­men ‘De­fi­ne’ med re­ti­nol och AHA-sy­ra från Cos­me­dix.

An­vän­der du smink när du in­te job­bar?

– På sin höjd har jag li­te ey­e­li­ner, con­ce­a­ler och con­tou­ring om jag ska på fest.

Har du nå­gon skön­hets­mäs­sig akil­les­häl?

– Ja, jag kan in­te lå­ta bli att bi­ta på nag­lar­na när jag är stres­sad. Du är an­sik­tet ut­åt för Jim­my Choos se­nas­te doft, hur känns det?

– Det är en häf­tig käns­la att se mig själv som tje­jen i an­non­sen för ”Jim­my Choo L’Eau”. Hon tit­tar på mig med en orädd över­ty­gel­se som ger mig styr­ka att gö­ra vad som helst. Jag gil­lar att va­ra den tje­jen.

Har du nå­gon oa­nad ta­lang?

– Jag är be­satt av att hål­la rent i kö­ket, även om det in­te är mitt eget. Mi­na vän­ner blir to­ki­ga på mig för att jag all­tid spring­er runt och stä­dar hos dem.

Vad är hem­lig­he­ten bakom din långa kar­riär?

– Mo­de­värl­den snur­rar snab­ba­re nu än nå­gon­sin, li­kaså be­satt­he­ten kring nytt friskt mo­dell­blod. Jag ha­de tur som slog ige­nom in­nan so­ci­a­la me­di­er ri­ta­de om spel­reg­ler­na. Det var fan­tas­tiskt att få växa och ut­veck­las med mo­de­e­li­ten. Dessvär­re är det få för­un­nat i dags­lä­get och många unga ta­lang­ful­la tje­jer får in­te till­räck­ligt med tid i ramp­lju­set för att blom­ma ut och bli be­kvä­ma i sitt eget skinn. Du är in­ne en sä­song och ute näs­ta, i slutän­den tror jag att mo­debran­schen för­lo­rar på det.£

”För mig är ta­tu­e­ring­ar­na ett sätt att vi­sa att jag äger min kropp och en slags re­volt mot mo­del­lyr­kets många för­bud.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.