Him­mels­ka hän­der

Vack­ra väl­vår­da­de hän­der står högt på vår beau­ty buc­ket list. Här är ett gäng hand­fas­ta tips som gör det enkla­re att hål­la tas­sar­na i topp­form.

Chic (Sweden) - - News - Av FILIP­PA BERG fo­to AN­TO­NIO RUIZ ARAGÒ

Nä­ra till hands

Smörj hän­der­na med hand­kräm ef­ter var­je hand­tvätt. På­minn dig själv ge­nom att ha lo­tion stå­en­des på stra­te­gis­ka stäl­len som vid hand­fa­tet, på disk­bän­ken och på skriv­bor­det. 1. Hand­kräm, We­ra Stock­holm, “Aro­ma­tic Wood Hand Lo­tion”, 149 kr. 2. Hand­kräm, Ae­sop, “Re­surrec­tion Aro­ma­ti­que Hand Balm”, 240 kr.

Fi­len fram­för allt

Ibland är det fres­tan­de att ta till na­gel­sax­en, men nag­lar­na mår så myc­ket bätt­re av att fi­las ned. Ar­be­ta nedåt i en och sam­ma rikt­ning med en ny fräsch fil. För­seg­la den upp­rug­ga­de ytan ge­nom att av­slu­ta med en glas­fil som bi­drar till att gö­ra nag­lar­na mer mot­stånds­kraf­ti­ga. 3. Glas­fil, Mor­ris & Luca, “Crys­tal Glass Fi­le”, 95 kr.

Hand­le with ca­re

Ha all­tid hands­kar på dig när du an­vän­der star­ka ren­gö­rings­pro­duk­ter vid disk och

städ­ning. Passa på att ge hän­der­na li­te ex­tra om­sorg me­dan du stor­stä­dar ge­nom att smör­ja in dem med en fet kräm el­ler en fukt­mask. Kaps­la in klad­det med ett par en­gångs­hands­kar och stä­da med rent skön­hets­sam­ve­te.

4. Hand­kräm, Clarins, “Hand and Nail Tre­at­ment Cream”, 219 kr.

Tvät­ta skon­samt

Ta en titt på din hand­tvål och byt ge­nast till ett skon­sam­ma­re al­ter­na­tiv om den är an­ti­bak­te­ri­ell el­ler full av star­ka ke­mi­ka­li­er som kan ir­ri­te­ra och drä­ne­ra hu­den på fukt. Und­vik par­fy­me­ra­de pro­duk­ter om din hud är ex­tra käns­lig. 5. Hand­tvål, Björk & Ber­ri­es, “White Fo­rest Ex­fo­li­a­ting Hand Wash”, 220 kr.

Nä­ring till na­gel­ban­den

Na­gel­ban­den, allt­så den tun­na och flex­ib­la hu­den längs bot­ten av na­gel­bäd­den, är ut­gångs­punk­ten för häl­so­sam­ma nag­lar. Åter­fuk­ta dem dag­li­gen med na­gel­bands­ol­ja och mas­se­ra in ol­jan kring na­geln. An­vänd se­dan en så kal­lad oran­ge­pin­ne för att för­sik­tigt kun­na pe­ta ner na­gel­ban­den. 6. Na­gel­bands­ol­ja, Kicks, “Cu­tic­le Oil”, 99 kr. 7. Na­gel­bandskräm, Di­or, “Cre­me Apri­cot Nut­ri­tio­nal Cream”, 265 kr. 8. Na­gel­vårds­pen­na, We­le­da, “Cu­tic­le Soft­ner Pen”, 129 kr.

Ol­ja vs. vat­ten

Om du har rik­tigt tor­ra hän­der bör du väl­ja en ol­je­ba­se­rad hand­kräm som ger nä­ring till nä­var­na istäl­let för en lät­ta­re vat­ten­ba­se­rad lo­tion som kan få hän­der­na att kän­nas än­nu tor­ra­re så snart vatt­net har av­dunstat. 9. Nä­ran­de kräm, We­le­da, “Skin Food”, 89 kr.

Mi­ni­hjäl­ten

Den chi­ca lil­la hand­krä­men har bli­vit en het skön­hets­ac­ces­so­ar att ha­la upp ur hand­väs­kan. Ap­pli­ce­ra ett tunt la­ger på han­dens ovan­si­da när du är on the go så slip­per du stö­ras av klad­di­ga hand­fla­tor. 10. Hand­kräm, L:A Bru­ket, “Handcrè­me Sal­via Ros­ma­rin La­ven­del”, 99 kr.

Skyd­da med SPF och se­rum

Pre­cis som för res­ten av hu­den så är so­lens strå­lar minst li­ka skad­li­ga på hän­der­na. Så se till att smör­ja in dem med över­flö­det av ditt dag­li­ga sol­skydd och an­vänd ett handse­rum för att fö­re­byg­ga för­ti­da ål­ders­tec­ken och pig­ment­fläc­kar. 11. Handse­rum, Ver­so, “Hand Se­rum”, 449 kr. 12. Handse­rum, Fil­or­ga, “Hand Ab­so­lu­te”, 245 kr.

Natt­lig om­sorg

Nat­ten är som gjord för att ge hän­der­na ex­tra om­vård­nad. Smörj dem med ett rik­ligt la­ger fukt­kräm och sov med ett par tun­na bo­mulls­hands­kar. Di­na ba­by­le­na tas­sar kom­mer att tac­ka dig näs­ta mor­gon. 13. Åter­fuk­tan­de hands­kar, Bliss, “Gla­mour Glo­ves, 445 kr. 14. Hand­kräm, Nuxe, ”Rê­ve de mi­el”, 95 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.