PARTYT FÅR

LIN­DER­STAM: Mark­na­den är po­lis, do­ma­re

CL-bibeln - - KRÖNIKA -

Mark­na­dens kraf­ter må va­ra sto­ra och sko­nings­lö­sa, men de är då in­te fan­ta­si­ful­la.

Åt­minsto­ne in­te när det kom­mer till fot­boll och Cham­pi­ons Le­a­gue.

Och det här kans­ke är att svä­ra i kyr­kan nu, men när spän­nings­mo­men­tet er­satts av för­ut­säg­ba­ra kal­ky­ler för­svin­ner lik­som den där här­ligt för­vän­tans­ful­la käns­lan.

Det slår ju lik­som ald­rig fel. Gör en kvaländ­ring som gru­sar stor­klub­bar­nas fram­fart mot Cham­pi­ons Le­a­gue och de ylar i uni­son kla­go­sång. Gör se­dan en kvaländ­ring som lan­dar i att de får en enkla­re väg mot slut­spe­let och to­nen blir plöts­ligt be­kym­rad, på grän­sen till be­svi­ket upp­gi­ven. De där nöt­ter­na i Ue­fas led­ning fat­tar lik­som ingen­ting.

Som när man för någ­ra år se­dan änd­ra­de upp­läg­get så att vin­nar­na av mind­re ligor i dag får playoff­mö­ta varand­ra så att fler ”små­lag” ta­git sig till grupp­spel. Med, me­nar De Sto­ra, ef­fek­ten att Re­al Madrid för­ra hös­ten slog Mal­mö med hi­sto­riskt sto­ra 8–0 och den ound­vik­li­ga följ­den att många grup­per nu är av­gjor­da på för­hand.

Så om två år änd­rar man allt­så kval­for­ma­tet igen. För ba­ra ett par vec­kor se­dan för­kla­ra­de Ue­fa att man 2018 gör väns­ter-väns­ter om och åter­i­gen gör det myc­ket svå­ra­re för la­gen från de mind­re eu­ro­pe­is­ka ligor­na att nå tur­ne­ring­en och sam­ti­digt myc­ket­enkla­re för la­gen från de fy­ra sto­ra.

Dör­ren snart allt mer stängd

Ett steg när­ma­re den stäng­da Eu­ro­pa­af­fär bland and­ra Ju­ven­tus Andrea Ag­nel­li och Bay­ern Mün­chens Karl-He­inz Rum­me­nig­ge öpp­nat för. Sam­me Rum­me­nig­ge som ef­ter grupp­spe­let för­ra hös­ten var djupt be­kym­rad över det fak­tum att Bay­ern ha­de vun­nit grup­pen re­dan ef­ter fy­ra mat­cher, obrydd om att hans klubb till­hör den ab­so­lu­ta top­pen av en myc­ket orätt­vis när­nings­ked­ja:

– På sisto­ne har Cham­pi­ons Le­a­gue av po­li­tis­ka an­led­ning­ar fyllts upp av små­lag och re­sul­ta­tet är att grup­per­na of­ta blir trå­ki­ga ef­ter fy­ra el­ler fem mat­cher. Ue­fa ­mås­te tän­ka på re­for­mer, sa­de 60-åring­en.

Det han egent­li­gen me­na­de var att för lätt mot­stånd gör mat­cher­na för­ut­säg­ba­ra ­vil­ket i sin tur mins­kar det eko­no- mis­ka vär­det runt dem, men san­ning­en är ju att skill­nan­den på kva­li­tet mel­lan Eu­ro­pas fy­ra, fem, sex bäs­ta och störs­ta klub­bar och ”klab­bet” i dag är så stor att spän­ning­en när de mö­ter lag ut­an­för den eko­no­mis­ka ba­stuvär­men är när­mast obe­fint­lig.

En te­o­ri för att i en av­läg­sen fram­tid kom­ma för­bi det här hand­lar för­stås om att för­de­la peng­ar­na jäm­na­re för att gö­ra trup­per­na­jäm­na­re och i sin tur mat­cher­na jäm­na­re, spän­ning­en stör­re och fot­bol­len in­tres­san­ta­re. Att bredspack­la ut re­sur­ser­na i stäl­let för att cen­tre­ra dem i en li­ten klick, men det vo­re för­stås na­ivt att tro att nå­gon själv­mant skul­le vil­ja de­la med sig.

Rum­me­nig­ge skul­le som sagt gär­na stänga den där cup­dör­ren bakom sig och gö­ra tur­ne­ring­en till en be­kvämt slu­ten ­af­fär för Eu­ro­pas sto­ra och fi­na, vil­ket i sin tur skul­le sör­ja för bå­de viss dra­ma­tik och ett på­lit­ligt in­flö­de av peng­ar. För dem, de re­dan ­ri­ka och in­ne i vär­men. Sam­ti­digt skul­le vi and­ra sit­ta kvar här med en va­ri­ant av den obe­grip­li­ga ”vad är hö­nan och vad är äg­get?”-dis­kus­sion som länge om­gär­dat fot­bol­len i Spa­ni­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.