IN­TE STÖRAS

Och bö­del – där­för blir det sam­ma sak näs­ta vår

CL-bibeln - - KRÖNIKA - Jo­hanLin­der­stam jo­han.lin­der­[email protected]­ton­bla­det.se

Den där Barça och Re­al ge­nom åren de­lat på knappt hal­va den totala tv-ka­kan och för­sva­rat gi­rig­he­ten med att de är så myc­ket mer se­vär­da än de 18 kon­kur­ren­ter som snällt och till­sam­mans fått de­la på den and­ra hal­van.

I slutän­dan av­gör mark­na­den

Ett up­pen­bart VM i mo­ment 22 då man kan häv­da att det lig­ger na­tur­li­ga svå­rig­he­ter i att byg­ga en se­värd trupp om man får 200 mil­jo­ner kro­nor i tv-peng­ar när ett par mot­stån­da­re sam­ti­digt häm­tar ut 1,3 mil­jar­der var­de­ra, men de nykt­ra in­vänd­ning­ar­na har ­ti­di­ga­re all­tid av­fär­dats som ob­sti­nat gnäll. Fram till nu, då Spa­ni­en lagstad­ga­de bort de mils­vi­da skill­na­der­na i tv-peng­ar och ge­nom ju­ri­di­ken nu tving­ar Bar­ce­lo­na och Re­al Madrid att i stör­re ut­sträck­ning de­la med sig.

Fast det vo­re väl även na­ivt att även tro att ­nå­got fak­tiskt går att för­änd­ra i grun­den. I al­la fall när Man­ches­ter Uni­ted, som in­te ens är med i Cham­pi­ons Le­a­gue, än­då har me­del nog att vär­va Zla­tan Ibrahimovic och gö­ra Paul ­Pog­ba till värl­dens dy­ras­te spe­la­re.

Någ­ra få klub­bar har helt en­kelt skaf­fat sig en så­dan eko­no­misk och at­trak­tions­mäs­sig sär­ställ­ning att

­ing­en ut­an­för det­ta elit­säll­skap kan mä­ta sig. För det är för­stås mark­na­den som be­stäm­mer. Mark­na­den som är po­lis, do­ma­re och bö­del. Mark­na­den som av­gör även Cham­pi­ons Le­a­gue.

Så Tot­ten­hams och Be­sik­tas åter­koms­ter och Lei­ces­ters cup­de­but i all ära. De är al­la be­fri­an­de in­slag och har al­la möj­lig­het att över­le­va ny­å­ret. Nå en åt­ton­del, med ­stol­pe in kans­ke en kvart, men knap­past en se­mi.

För som i vint­ras, med Bar­ce­lo­na som kör­de över Ar­se­nal med 5–1,

Re­als 4–0 över Ro­ma, Bay­erns sex mål på för­svars­star­ka Ju­ven­tus.

Inga bom­ber där in­te och tro­ligt­vis in­te ­hel­ler näs­ta vår, för när det putt­rat ner till se­mi­fi­nal står vi för­stås vac­kert där med ”the usu­al suspects” igen.

Bay­ern, Bar­ce­lo­na och Re­al som halvt som halvt giv­na se­mi­fi­na­lis­ter, med At­lé­ti­co Madrid och ­Ju­ven­tus som li­ka giv­na ut­ma­na­re och Man­ches­ter Ci­ty, kans­ke även PSG, som out­si­der.

Och med up­pen­bar risk för att lå­ta bit­ter så kan man sä­ga myc­ket om mark­na­den, men man kan in­te gär­na an­kla­ga den för att ha fan­ta­si. Åt­minsto­ne in­te när det kom­mer till fot­boll och Cham­pi­ons Le­a­gue. Och li­te mer spän­ning ha­de fak­tiskt in­te ska­dat. Alls.

Foto: GET­TY IMA­GES

AV­GÖRS I WALES Räk­na med att Cham­pi­ons Le­a­gue­buck­lan ham­nar hos nå­gon av ”the usu­al suspects”, skri­ver Sport­bla­dets Jo­han Lin­der­stam. Fi­na­len i årets upp­la­ga av täv­ling­en spe­las i Car­diff den 3 ju­ni 2017.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.