EU­RO­PAS REGENTER 10 SE­NAS­TE ÅRENS MÄS­TA­RE

Spansk do­mi­nans i bå­de CL och EL: ”Är över­läg­set bäst”

CL-bibeln - - KRÖNIKA - Jo­han Lin­der­stam jo­han.lin­der­[email protected]­ton­bla­det.se

Tre ra­ka Cham­pi­ons Le­a­gue-seg­ra­re, tre av de se­nas­te fy­ra se­mi­fi­nal­plat­ser­na och re­ge­ran­de mäs­ta­re i Eu­ro­pa Le­a­gue.

Spa­ni­en full­stän­digt strim­lar res­ten av Fot­bollseu­ro­pa just nu.

Ibland kan man näs­tan hö­ra en pen­del slå över.

Eng­land ha­de med fi­na­len 2009 in­räk­nat haft minst en fi­na­list i Cham­pi­ons Le­a­gue fem år i rad, en fin no­te­ring som egent­li­gen kul­mi­ne­ra­de med det re­na fi­nal­mö­tet mel­lan Man­ches­ter Uni­ted och Chel­sea i Moskva 2008 där den and­ra av de fy­ra se­nas­te CL-tit­lar­na gick till en Pre­mi­erLe­a­gue-klubb. Men se­dan möt­tes Bar­ce­lo­na och Man­ches­ter Uni­ted på Olym­pi­a­sta­di­on i Rom vå­ren 2009 och då span­jo­rer­na ti­ki-taka-latt­ja­de sig till en en­kel 2–0-se­ger där siff­ror­na var smick­ran­de för Uni­ted så var det ock­så där Fot­bollseu­ro­pa byt­te fot. Från att ha vi­lat med tyng­den på de brit­tis­ka öar­na ha­de man nu plöts­ligt för­flyt­tat vik­ten till den ­ibe­ris­ka halvön.

Och sju år se­na­re lig­ger nu om möj­ligt än­nu stör­re tyngd just där. – Spa­ni­en är det över­läg­set bäs­ta fot­bolls­lan­det i värl­den och det hand­lar om en kom­bi­na­tion av bra trä­na­re, bra scou­ting och bra spe­lar­ut­bild­ning. Just nu är La Li­ga-la­gen på klart högst ni­vå och det är upp till oss ­and­ra att nå sam­ma ni­vå och till och med hög­re, sä­ger Li­ver­pools trä­na­re Jür­gen Klopp.

Siff­ror­na sä­ger allt

Tys­ken vet för­stås. Hans lag för­lo­ra­de ju i vå­ras Eu­ro­pa Le­a­gue-fi­na­len gans­ka dis­kus­sions­löst mot Se­vil­la, som vann tur­ne­ring­en för ma­ka­lö­sa tred­je gång­en i rad, vil­ket in­ne­bär att vi nu får fem spans­ka lag i Cham­pi­ons Le­a­gue.

Men för att li­te snabbt be­skri­va den där spans­ka över­läg­sen­he­ten. Man har fy­ra av de fem se­nas­te Eu­ro­pa Le­a­gue-se­g­rar­na, fem av de sex se­nas­te Cham­pi­ons Le­a­gue-fi­na­lis­ter­na och fy­ra av de sex se­nas­te ­vin­nar­na och ett spanskt lag har fak­tiskt ba­ra för­lo­rat mot ett lag från en an­nan li­ga i ett av nit­ton (!) slut­spelsmö­ten i Cham­pi­ons Le­a­gue un­der de se­nas­te tre åren.

Spans­ka klub­bar åker ju näs­tan ute­slu­tan­de ba­ra ut mot and­ra spans­ka lag och Bar­ce­lo­na lad­dar så­le­des nu om, fast in­ställ­da på att slå till­ba­ka ­ef­ter ”fi­askot” i vå­ras då man åk­te ut re­dan i kvarts­fi­na­len mot At­lé­ti­co Madrid. Och då är sam­ma At­lé­ti­co fyll­da till bred­den av hämnd­be­gär ­ef­ter två final­för­lus­ter mot Re­al Madrid på tre år och just Re­al, som plöts­ligt ­vun­nit ”La Un­déci­ma”, den elf­te Eu­ro­pacup­ti­teln, väx­lar upp för att bli den ­förs­ta klub­ben att för­sva­ra en Cham­pi­ons Le­a­gue-tri­umf. Och ja, li­te i skug­gan rus­tar så även Se­vil­la för att fak­tiskt kun­na ut­ma­na i värl­dens bäs­ta bäs­ta klubb­lagstur­ne­ring och in­te ba­ra do­mi­ne­ra den näst bäs­ta. Så om La Li­ga-la­gen blir att räk­na med i Cham­pi­ons Le­a­gue i år med? You bet.

Ska va­ra än­nu bätt­re

– Vi har för­stärkt vårt lag på ett helt bril­jant sätt och har på papp­ret den bäs­ta trup­pen un­der min tid som trä­na­re här. Al­la nya (Go­mes, Um­ti­ti, Dig­ne, Suá­rez) har kom­mit in helt per­fekt, sä­ger Barçaträ­na­ren Lu­is ­En­ri­que.

De ska va­ra än­nu bätt­re, allt­så. Nu åter­står ba­ra att se om klub­bar­na i res­ten av Eu­ro­pa fak­tiskt kan nå ens i när­he­ten av sam­ma ni­vå.

2016 Re­al Madrid 2015 Bar­ce­lo­na 2014 Re­al Madrid 2013B. Mün­chen 2012 Chel­sea 2011 Bar­ce­lo­na 2010 In­ter 2009 Bar­ce­lo­na 2008 Man Uni­ted 2007 Mi­lan 2006 Bar­ce­lo­na 2016 Se­vil­la 2015 Se­vil­la 2014 Se­vil­la 2013 Chel­sea 2012 Atl Madrid 2011 Por­to 2010 Atl Madrid 2009 Sjach­tar 2008 Ze­nit 2007 Se­vil­la 2006 Se­vil­la

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.