”TIO ÅR FÖ­RE

CL-bibeln - - KRÖNIKA -

De är re­dan obe­strid­li­ga mäs­ta­re i Ita­li­en.

Med som­ma­rens för­stärk­ning­ar tän­ker Ju­ven­tus ut­ma­na ock­så den all­ra högs­ta Eu­ro­pae­li­ten.

– Ju­ven­tus är star­ka­re nu, de mås­te sat­sa på att vin­na Cham­pi­ons Le­a­gue­, sä­ger den för­re mäs­ter­trä­na­ren ­Fa­bio Ca­pel­lo.

Det har gått näs­tan ex­akt 15 må­na­der se­dan Ju­ven­tus i en tuff fi­nal­match för­lo­ra­de mot Bar­ce­lo­na (1–3). Då var det en skräll att de var där, men se­dan dess har myc­ket hänt. Hal­va star­tel­van är ut­bytt, och un­der som­ma­ren har den dess­utom för­stärkts på ett sätt som in­te skett på många år i Ita­li­en. Tu­rin­klub­ben har köpt de bäs­ta spe­lar­na hos de värs­ta kon­kur­ren­ter­na, och ab­so­lut ingen­ting ta­lar för att Na­po­li el­ler Ro­ma, el­ler nå­got an­nat ita­li­enskt lag, ska kun­na kon­kur­re­ra om lo Scu­det­to fram­åt vå­ren.

– De har de­fi­ni­tivt för­stärkt, de har ett kom­plett lag nu, sä­ger den ti­di­ga­re Guld­bol­len­vin­na­ren ­Fa­bio Can­na­va­ro.

I vå­ras var Ju­ven­tus ­ba­ra ett sent stopp­tids­mål av Tho­mas Müller från att slå ut Bay­ern Mün­chen i Cham­pi­ons Le­a­gues åt­ton­dels­fi­nal. Det och fi­nal­plat­sen året in­nan ­vi­sa­de att de åter­igen kan häv­da sig med de all­ra störs­ta i Eu­ro­pa, pre­cis som un­der 1990- och bör­jan av 2000-ta­let. Som­ma­rens trans­fer­föns­ter bör­ja­de för­vis­so med att de tving­a­des säl­ja till­ba­ka ­Ál­va­ro Mo­ra­ta till ­Re­al Madrid, och av­slu­ta­des med att Man­ches­ter Uni­ted ­ploc­ka­de upp värl­dens störs­ta plån­bok och köp­te till­ba­ka Paul Pog­ba.

Spe­la­re ström­ma­de in

Men det är det som hände där­e­mel­lan som ger Ju­ven­tussup­port­rar­na en eu­ro­pe­isk fram­tids­tro.

– För­stärk­ning­ar­na har gett oss nytt liv och en vil­ja att gö­ra nå­got ­le­gen­da­riskt. Vi ska verk­li­gen sat­sa på al­la fron­ter, ­sä­ger Gi­or­gio Chi­el­li­ni. Ju­ven­tus­bac­ken har sett dem kom­ma­in, en ef­ter en. Da­ni Al­ves (Bar­ce­lo­na), Mi­ra­lem Pja­nic (Ro­ma), Mar­ko Pjaca (Di­na­mo Zagreb), Meh­di Be­na­tia (Bay­ern Mün­chen) och Gon­za­lo Hi­gu­aín (Na­po­li). Det har gjort att Ju­ven­tus gått från att va­ra en dark hor­se till

Ba­ra bör­jan på Ju­ven­tus do­mi­nans – om klub­ben slu­tar spe­la ”ita­li­enskt”

Ag­nel­li. SNÖp­ligt res­pass.

Nytt an­sik­te 1: Mi­ra­lem Pja­nic.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.