TILL­BA­KA TILL KATALONIEN SÅ HAR DET GÅTT: PEP–BAR­CE­LO­NA

GU­AR­DI­O­LA: ”Det blir spe­ci­ellt – bör­ja­de i Barça som 13-åring”

CL-bibeln - - KRÖNIKA - Jo­han Lin­der­stam jo­han.lin­der­[email protected]­ton­bla­det.se

Tren­der är tyd­li­gen till för att bry­tas.

Det kom­mer Pep Gu­ar­di­o­la åt­minsto­ne be­hö­va när han med Man­ches­ter Ci­ty mö­ter sin för­ra klubb Bar­ce­lo­na om förstap­lat­sen i grup­pen nu ska va­ra ak­tu­ell.

Slår man ihop Cham­pi­ons Le­a­gue- re­sul­ta­ten för Ci­ty och Pep är fa­cit tyd­ligt: fem för­lus­ter och ba­ra en en­da se­ger mot Bar­ce­lo­na.

”Dö­dens grupp” vis­ka­des det, när Cham­pi­ons Le­a­gue-lot­ten pla­ce­ra­de Cel­tic, Bo­rus­sia Mön­cheng­lad­bach, Man­ches­ter Ci­ty och Bar­ce­lo­na i sam­ma grupp.

En sak är i var­je fall sä­ker – Pep Gu­ar­di­o­la ska hem på nytt.

– Jag kan in­te för­ne­ka att det kom­mer att bli spe­ci­ellt. Jag ­väx­te upp i Katalonien, bör­ja­de i Barças aka­de­mi som 13-åring, blev spe­la­re och trä­na­re och till­bring­a­de näs­tan he­la mitt liv där, sä­ger ­Ci­tys nya trä­na­re.

Det är in­te förs­ta gång­en span­jo­ren åter­vän­der till Camp Nou. För två sä­song­er se­dan möt­te han ”sin” klubb med Bay­ern Mün­chen i se­mi­fi­na­len och för­lo­ra­de då dub­bel­mö­tet re­dan ef­ter 0–3 i förs­ta mat­chen, och väger man se­dan in att Man­ches­ter Ci­ty för­lo­rat ­fy­ra av fy­ra mö­ten mot Bar­ce­lo­na i Cham­pi­ons Le­a­gue de se­nas­te åren fram­går att ut­ma­ning­en som vän­tar Gu­ar­di­o­la och Ci­ty är re­jäl. Le­ve­re­rar man in­te finns an­nars Mön­cheng­lad­bach där för att stäl­la myc­ket

­svå­ra frå­gor.

”Tuff grupp”

I Bar­ce­lo­na 2001.

– Det är en myc­ket tuff grupp, som al­la i den här tur­ne­ring­en är. Det kom­mer att bli väl­digt kom­pli­ce­rat re­dan från bör­jan, sä­ger Gu­ar­di­o­la och po­äng­te­rar att just mö­tet med Barça kom­mer att bli en rik­tig vär­de­mä­ta­re.

– De kom­mer att tes­ta oss. Testa­oss or­dent­ligt. Men det finns ing­et­bätt­re lag att bli tes­tad av än Bar­ce­lo­na. Vi be­hö­ver egent­li­gen mer tid, men nu lot­ta­des det så här och då får vi mö­ta den ut­ma­ning­en.

Skri­vit treårs­kon­trakt

En ut­ma­ning för Pep Gu­ar­di­o­la­, som skri­vit på ett treårs­kon­trakt med Ci­ty, även hop­pas springa över snart igen.

– Bar­ce­lo­na är en klubb som all­tid är med där up­pe, och det hop­pas jag att Man­ches­ter Ci­ty ock­så kom­mer att va­ra. Det är vårt mål, sä­ger Gu­ar­di­o­la, som gått till minst se­mi­fi­nal i Cham­pi­ons Le­a­gue un­der al­la si­na sä­song­er som trä­na­re, men hel­ler in­te läng­re än så på si­na fy­ra se­nas­te för­sök. 1–0 Ha­de det in­te va­rit för Joe Hart i Ci­tys mål ha­de det kun­nat bli slakt. Ra­ki­tic gjor­de må­let. – som trä­na­re för Bay­ern Mün­chen

Foto: GET­TY IMA­GES

¡CARAMBA! Pep Gu­ar­di­o­la åter­vän­der på nytt till sin hemstad när hans Man­ches­ter Ci­ty ställs mot gam­la klub­ben Bar­ce­lo­na. Mes­si sat­te en straff. 18 FEB­RU­A­RI 2014 Man­ches­ter C–Bar­ce­lo­na... 12 MARS 2014 Bar­ce­lo­na–Man­ches­ter C... 24 FEB­RU­A­RI 2015...

Kros­sad sista kvarten. 6 MAJ 2015

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.