’SKA BLI

Ef­ter det svens­ka fi­askot – nu ställs Eu­ro­pa­hop­pet till Jo­hans­sons FCK

CL-bibeln - - KRÖNIKA -

KÖ­PEN­HAMN. To­talt el­va svens­ka spe­la­re – med näs­tan hal­va el­van från en och sam­ma sam­ma ut­länds­ka klubb.

När IFK Norr­kö­ping miss­lyc­ka­des med att kva­la in till Cham­pi­ons Le­a­gue får i stäl­let FC Kö­pen­hamn an­ta rol­len som främs­ta blå­gu­la Eu­ro­pa­hopp i höst.

– Am­bi­tio­nen här är att bli Nor­dens klart störs­ta fot­bolls­klubb, sä­ger mitt­bac­ken Erik Jo­hans­son, 27.

Topp­match mot Ål­borg i li­gan – och Erik Jo­hans­son sit­ter plöts­ligt djupt ner­sjun­ken med ar­mar­na i kors över brös­tet på av­byt­ar­bän­ken på Par­ken i Kö­pen­hamn. Re­tur­mö­tet med Apo­el Ni­co­sia i playoffspe­let till Cham­pi­ons Le­a­gue är ­ba­ra fy­ra da­gar bort och Stå­le Sol­bak­kens första­val som väns­ter­vinklad mitt­back i FCK:s för­svar får ­vi­la, men det be­ty­der in­te att de blå­gu­la in­sla­gen i star­tel­van blir fär­re.

För­svin­ner en svensk släng­er de ba­ra in en an­nan och det är en näs­tan fa­sci­ne­ran­de blå­gul sned­vikt i den dans­ka stor­klub­ben. Jag ­me­nar, al­la vet för­stås att Dan­mark lig­ger väs­ter om Sve­ri­ge, men när det kom­mer till FC Kö­pen­hamn är de geo­gra­fis­ka grann­för­hål­lan­de­na fak­tiskt de di­a­metralt mot­sat­ta.

En si­da lu­tar mot Sve­ri­ge

Här är det näm­li­gen just he­la den or­di­na­rie de­fen­si­va väns­ter­si­dan som kant­rar kraf­tigt mot Sve­ri­ge, med Ro­bin Ol­sen som mål­vakt, Ludwig Au­gus­tins­son som väns­ter­back och Erik Jo­hans­son som mitt­back till väns­ter. Och ja, be­hö­ver då Jo­hans­son vi­la, som mot Ål­borg, är det i stäl­let Mi­kael An­tons­son som star­tar på hans plats, och om ­An­tons­son skul­le gå sön­der finns även mitt­bac­ken Per Nils­son med i FCK- trup­pen för att täc­ka upp.

– Det är ab­so­lut trev­ligt med många svens­kar i la­get, men det är ing­et mås­te, om man sä­ger så. Men det är verk­li­gen bra män­ni­skor al­li­hop, sä­ger så Erik Jo­hans­son en dag ef­ter mö­tet med Ål­borg.

Det rå­der inga tvi­vel om att den nu fö­re det­ta svens­ka lands­lags­man­nen trivs i Kö­pen­hamn, för med en es­pres­so fram­för sig – ”cappuc­ci­no är ing­et för mig, es­pres­so ska det va­ra” – på ett centralt kafé i den dans­ka hu­vud­sta­den för­kla­rar den bå­de långe och lång­hå­ri­ge 27-åring­en var­för han åter­vän­de till Skan­di­na­vi­en ba­ra ett halv­år ef­ter att han läm­nat Mal­mö för bel­gis­ka Gent.

– Det fanns två an­led­ning­ar. Dels vi­sa­de de hur myc­ket de vill ha mig här, dels var det in­för EM då jag ­ha­de en halvtas­kig si­tu­a­tion med Gent. Det var ett bra steg att ta. Det är en stor fin klubb med sto­ra am­bi­tio­ner och Kö­pen­hamn är en otro­lig stad. Re­stau­rang­ut­bu­det är fan­tas­tiskt och män­ni­skor­na är öpp­na och trev­li­ga. Dans­kar i ett nöt­skal, sä­ger Jo­hans­son.

Vil­ken är den störs­ta skill­na­den mel­lan FCK och Mal­mö?

– Det är ing­et jag vill gå in på. Det har va­rit li­te då­lig stäm­ning och jag vill helst in­te pra­ta om Mal­mö. Men det finns en ri­va­li­tet mel­lan klub­bar­na som är spe­ci­ell.

Men vil­ken är då den tyd­li­gas­te skill­na­den mel­lan dans­ka li­gan och all­svens­kan?

– Det är re­la­tivt likt. Någ­ra lag här hål­ler hög­re ni­vå än hem­ma, men all­svens­kan är in­te långt bakom.

Eko­no­miskt slad­dar vi i Sve­ri­ge dock en del i jäm­fö­rel­se, för det finns för­stås en an­led­ning till var­för bå­de Ro­bin Ol­sen och Erik ­Jo­hans­son ef­ter ba­ra ett halv­år ute i Eu­ro­pa väl­jer att gå till Kö­pen­hamn i stäl­let för att åter­vän­da till Mal­mö när proffsdröm­men i Gre­kland re­spek­ti­ve Bel­gi­en in­te rik­tigt ta­git fart. Och det finns för­stås en

Foto: ANDRE­AS HILLERGREN

RE­DO FÖR EU­RO­PA Erik Jo­hans­son kom­mer som en av få svens­kar att spe­la CL-fot­boll i höst. Mi­kael Lus­tig, Victor Lin­delöf Nils­son,

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.