STOR­LE­KEN HAR BE­TY­DEL­SE

CL-bibeln - - KRÖNIKA -

Li­ver­pool blev den sista klubb att per­ma­nent få be­hål­la ori­gi­nal­po­ka­len ef­ter klub­bens fem­te Eu­ro­pacup­ti­tel 2005. Se­dan 2009 får man näm­li­gen ba­ra en re­pli­ka av cup­po­ka­len om man vin­ner Cham­pi­ons Le­a­gue me­dan Ue­fa nu­mer all­tid sit­ter och tryc­ker på det 73,5 cen­ti­me­ter hö­ga och 7,5 ki­lo tunga ori­gi­na­let. En cup­vin­nan­de klubb får dock be­stäl­la yt­ter­li­ga­re ko­pi­or om så öns­kas, men des­sa får max va­ra 80 pro­cent av ori­gi­na­lets stor­lek och det mås­te även tyd­ligt fram­gå att det hand­lar om ko­pi­or.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.