PRESSAD ATT

An­ce­lot­ti tar över i Bay­ern: ”Vin­na Cham­pi­ons Le­a­gue in­te en­kelt”

CL-bibeln - - KRÖNIKA -

Han är in­te den som vin­ner flest mat­cher.

Men han vin­ner flest tit­lar. Car­lo An­ce­lot­ti är gi­vet­vis vär­vad till Bay­ern Mün­chen för att gö­ra det Pep Gu­ar­di­o­la miss­lyc­ka­des med: ta hem Cham­pi­ons Le­a­gue.

– Många frå­gar om pres­sen, men jag kän­ner ing­en di­rekt press. Jag är så van vid den, sä­ger 57-åring­en.

Of­ta hög­klas­sig fot­boll med ma­gis­ka spel­se­kven­ser, vack­ra mål, mot­stån­da­re i bryg­ga och dess­utom tre ra­ka se­mi­fi­na­ler på kon­tot. Men sam­ti­digt – na­i­va när det bör­jar brän­nas och in­te en­da fi­nal. Ald­rig nå­gon ci­garr.

Pep Gu­ar­di­o­la läm­nar ju ett onek­li­gen blan­dat ti­tel-arv bakom sig när han ef­ter tre sä­song­er nu gjort sitt i Bay­ern Mün­chen och flyt­tat till Man­ches­ter. För­vis­so tre ra­ka li­ga­tit­lar och två cup­guld på tre år, men det be­stå­en­de Eu­ro­pa­min­net blir för­stås att han kör­de rakt in i väg­gen i tre ra­ka Cham­pi­ons Le­a­gue-se­mi­fi­na­ler då man blev full­stän­digt strim­la­de av Re­al Madrid för drygt två år se­dan, fick en re­jäl sny­ting av Barça för li­te mer än ett år se­dan och åk­te ut på bor­t­a­mål mot At­lé­ti­co nu i vå­ras.

Så bra nog? Egent­li­gen in­te. In­te för en klubb som Bay­ern Mün­chen, som just där­för er­satt Gu­ar­di­o­la med den mesta Cham­pi­ons Le­a­gue-vin­na­ren hit­tills.

– Må­let är att ut­ma­na he­la vägen. Jag sä­ger in­te att det räc­ker med att gå till se­mi­fi­nal, för Bay­ern Mün­chen mås­te för­sö­ka vin­na Cham­pi­ons Le­a­gue var­je år. Pro­ble­met är ­ba­ra att det finns and­ra som gör det ock­så, sä­ger Car­lo An­ce­lot­ti.

Eu­ro­pa­spe­let ita­li­e­na­rens styr­ka

Det rå­der lik­som inga tvi­vel om var­för Bay­ern Mün­chen re­dan i de­cem­ber för­ra året of­fent­lig­gjor­de just den 57-åri­ge ita­li­e­na­ren som span­jo­rens ef­ter­trä­da­re. Att vin­na­li­gan är väl skoj, visst, men har man re­dan 25 li­ga­tit­lar finns det för­stås and­ra trofé­er som kitt­lar mer och det är med si­na Cham­pi­ons Le­a­gue-re­sul­tat som mått­stock ock­så An­ce­lot­ti till slut kom­mer dö­mas. Vil­ket i all är­lig­het pas­sar ho­nom all­de­les ut­märkt ef­tersom just Eu­ro­pa­spe­let även är ita­li­e­na­rens ul­ti­ma­ta driv­kraft.

An­ce­lot­ti blev ju hi­sto­risk när han tog sin to­talt tred­je – och Re­al Madrids ti­on­de – Cham­pi­ons Le­a­gue-ti­tel för två år se­dan, för med tre po­ka­ler top­par han till­sam­mans med Li­ver­pools le­gen­da­ris­ke coach Bob Paisley

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.