ATT SEGRA

CL-bibeln - - KRÖNIKA - Jo­han Lin­der­stam jo­han.lin­der­[email protected]­ton­bla­det.se

lis­tan över histo­ri­ens mest fram­gångs­ri­ka Eu­ro­pacup­trä­na­re.

Och nu vill han, för­stås, helst stå en­sam på top­pen.

– Det är dröm­men. Al­la topp­klub­bar har am­bi­tio­nen att vin­na Cham­pi­ons Le­a­gue och man mås­te ha spe­ci­el­la för­ut­sätt­ning­ar för att lyc­kas, för­ut­sätt­ning­ar som finns här i Bay­ern Mün­chen. Men det är in­te en­kelt. Att vin­na Cham­pi­ons Le­a­gue är in­te alls en­kelt, sä­ger Car­lo An­ce­lot­ti.

”Pep ett fö­re­dö­me”

Men det är ju li­te iro­niskt än­då. Bay­ern spar­ka­de allt­så den ur ett match­per­spek­tiv se­ger­ri­kas­te coachen i Cham­pi­ons Le­a­gue-histo­ri­en, Jupp Heync­kes, för att ta in det fot­bolls­fi­lo­so­fis­ka tak­ti­ko­rak­let Pep Gu­ar­di­o­la som­ma­ren 2013, men span­jo­ren fick un­der de tre år som nu följt in­te alls till det i Eu­ro­pa­spe­let. An­ce­lot­ti häv­dar dock än­då att span­jo­ren läm­nat en klubb i ab­so­lut topp­skick bakom sig.

– Mitt Cham­pi­ons Le­a­gue-jobb blir in­te enkla­re för att Gu­ar­di­o­la in­te vann. Jag tar över ef­ter en spe­ci­ell ma­na­ger, ef­ter en fan­tas­tisk trä­na­re. Han har va­rit ett fö­re­dö­me för fot­bol­len var han än be­fun­nit sig och nu ska jag för­sö­ka byg­ga vi­da­re på det han läm­nat ­ef­ter sig. Vi ska spe­la of­fen­siv fot­boll, sä­ger 57-åring­en och kon­sta­te­rar se­dan krasst: – Det lig­ger i Bay­erns DNA att spe­la an­falls­fot­boll och jag har till­gång till fan­tas­tis­ka spe­la­re. Jag är in­te här för att gö­ra nå­gon re­vo­lu­tion. Re­vo­lu­tion el­ler ej – det märks i al­la fall att många i klub­ben är nöj­da med att ha lyc­kats vär­va ­An­ce­lot­ti. För som Bay­erns ord­fö­ran­de Karl-He­inz Rum­me­nig­ge slår fast:

– Det är som att vi har vun­nit ho­nom. Han är rätt trä­na­re på rätt plats vid rätt tid­punkt.

Och som yt­tern Franck Ri­béry sä­ger, med en in­te så sub­tilt kri­tisk pass­ning till sin för­re coach:

– Med An­ce­lot­ti kän­ner jag änt­li­gen för­tro­en­det igen. Han är en fan­tas­tisk trä­na­re och jag be­hö­ver spe­la un­der folk som ­ho­nom, Jupp Heync­kes och Ott­mar Hitz­f­eld.

Tyd­lig ar­bets­be­skriv­ning

En ita­li­e­na­re, två tys­kar och tre trä­na­re med till­sam­mans to­talt sju Cham­pi­ons Le­a­gue-tit­lar. Så blir det Car­lo An­ce­lot­ti som ord­nar tri­ons åt­ton­de och klub­bens sjät­te ­ge­nom Eu­ro­pacup­histo­ri­en?

Det är näm­li­gen ex­akt just den upp­gif­ten som är tyd­ligt un­der­stru­ken på hans ar­bets­be­skriv­ning.

Foto: PE­TER CLAESSON, BO HOLST, AP, BILD­BY­RÅN, GET­TY IMA­GES

Car­lo An­ce­lot­ti tog hem Cham­pi­ons Le­a­gue med Mi­lan 2003 och 2007. Den tred­je ti­teln kom med Re­al Madrid 2014. CL-se­ger med Mi­lan 2003. Bob Paisley vann Eu­ro­pacu­pen med Li­ver­pool 1977, 1978 och 1981.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.