Det sväng­er om D€RTM€ND

CL-bibeln - - KRÖNIKA -

BO­RUS­SIA DORT­MUND är en spe­ci­ell fot­bolls­klubb. En spe­ci­ell fot­bolls­klubb med en spe­ci­ell fot­boll­sa­re­na fylld av spe­ci­el­la fot­bolls­sup­port­rar. Man är in­du­stri­punk och väst­tysk dim­ma, ar­be­tar­käns­la och snabb­matsos, rock­ ’n’roll-fot­boll och le­van­de, gu­la väg­gar. Och så bor­de man va­ra en Cham­pi­ons Le­a­gue-klubb, var­je sä­song, och att man in­te var det för­ra året gör att det nu till stor del är en helt an­nan klubb som åter­vän­der till fot­bollseu­ro­pas fin­rum. För när Dort­mund för ett och ett halvt år se­dan käm­pa­de i bot­ten av Bun­de­s­li­ga och först räd­da­des un­dan kris­ru­bri­ker­na ge­nom fy­ra ra­ka li­ga­seg­rar i feb­ru­a­ri in­ne­bar ju det­ta i sin tur att Jür­gen Klopp i april för­kla­ra­de att han skul­le läm­na klub­ben ef­ter sä­song­en ef­tersom att han kän­de att han in­te läng­re ha­de nå­got att till­fö­ra. Till slut gick man i mål som sjua, klart bätt­re än ti­di­ga­re un­ der vin­tern men fort­fa­ran­de ut­an­för Cham­pi­ons Le­a­gue, och det stod då än­då re­dan klart att Mainz unge trä­na­re Tho­mas Tuchel skul­le ta över. 43-åring­en för­de se­dan Dort­mund di­rekt till en andra­plats när Bun­de­s­li­ga av­slu­ta­des i vå­ras och när man nu åter­vän­der till Cham­pi­ons Le­a­gue gör man det i nå­got an­nan tapp­ning.

– Vi får in­te fast­na i det för­flut­na, ut­an ska­pa nå­got nytt. De går in­te att er­sät­ta rakt av än­då, sä­ger Tuchel.

Siff­ror­na sä­ger allt

Bak­grun­den är ju att Dort­mund i jäm­fö­rel­se med Eu­ro­pas ab­so­lu­ta jät­tar fort­fa­ran­de är en säl­jan­de klubb och på se­na­re år har central­ge­stal­ter som Shin­ji Ka­ga­wa, Ma­rio Göt­ze och Ro­bert Lewandowski al­la läm­nat av den enk­la an­led­ning att de öns­kat sig vi­da­re. Den här som­ma­ren har så Hen­rikh Mk­hita­ry­an, Mats Hum­mels och Il­kay Gün­do­gan läm­nat den tys­

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.