ON THE BLOCK

Upp­stic­kar­na: ’ Vi vill gö­ra av­tryck’

CL-bibeln - - KRÖNIKA - Jo­han Lin­der­stam jo­han.lin­der­[email protected]­ton­bla­det.se

än så för Lei­ces­ters lag­kap­ten, mitt­bac­ken Wes Mor­gan. ”Cap­tain Mor­gan” har vis­ser­li­gen gjort knap­pa 30 lands­kam­per för Ja­mai­ca och där­ibland spe­lat bå­de VM-kval och Co­pa Améri­ca, men när det kom­mer till klubb­fot­boll har han ti­di­ga­re ald­rig spe­lat en en­da täv­lings­match ut­an­för Stor­bri­tan­ni­en. Fak­tum är att 32-åring­en fram till som­ma­ren för två år se­dan ald­rig spe­lat på en hög­re li­ga­ni­vå än i Cham­pi­ons­hip, men istäl­let för den andra­och tred­je­di­vi­son han un­der el­va sä­song­er häng­de i med Not­ting­ham och Lei­ces­ter vän­tar nu allt­så – för­vis­so över­kom­ligt – mot­stånd som Por­to, Brüg­ge och FC Kö­pen­ham.

Mor­gan, som un­der som­ma­ren för­läng­de kon­trak­tet med ”The Fox­es” till 2019, me­nar ock­så att Lei­ces­ter har ett äss i rock­är­men – om­kläd­nings­rum­met.

– Det ska bli in­tres­sant att se vad vi kan gö­ra i Cham­pi­ons Le­a­gue. Vi vet al­la att det vi har i om­kläd­nings­rum­met är rik­tigt spe­ci­ellt och till­sam­mans ska vi än­nu en gång över­träf­fa oss själ­va, sä­ger han.

Fick en väckar­kloc­ka

Det lär be­hö­vas för att mä­ta sig med Eu­ro­pa­top­pen, nå­got Wes Mor­gan och hans lag­kam­ra­ter nåd­löst blev varse om för en dryg må­nad se­dan. Då för­sä­songs­möt­te Lei­ces­ter, in­bjud­na i bras­vär­men som de eng­els­ka li­ga- mäs­ta­re de nu­mer är, bå­de PSG och Bar­ce­lo­na och blev un­der kort tid köl­ha­la­de med 0–4 re­spek­ti­ve 2–4.

– Det var bra lek­tio­ner för oss som lag att få, att mö­ta lag som är så otro­ligt bra. Men vi mås­te verk­li­gen lä­ra oss snabbt, för det är lag av sam­ma hö­ga ka­li­ber som nu vän­tar i Cham­pi­ons Le­a­gue, sä­ger Mor­gan.

Just den frans­ka och spans­ka klub­ben und­vek man som första­see­da­de li­ga­mäs­ta­re nu i grupp­spe­let, men nu vet Lei­ces­ter­spe­lar­na åt­minsto­ne un­ge­fär vad som vän­tar ute i Eu­ro­pa här un­der hös­ten och vin­tern.

Nu gäl­ler det ba­ra för ett gäng tur­ne­rings­de­bu­tan­ter att gö­ra läx­an fort och grund­ligt ock­så.

Erik­sen fick sin CL-ru­tin i Ajax.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.