VÄRVADTILLPSG– FÖRATTVINNACL

CL-bibeln - - PARIS SG - Ro­bert Rosén

Ef­ter en suc­cé­sä­song i Nice är Ha­tem Ben Arfa till­ba­ka på top­pen.

I som­ras skrev han på ett tvåårs­kon­trakt med PSG.

– De sa att om jag vil­le gå och vin­na Cham­pi­ons Le­a­gue skul­le jag skri­va på för PSG, sa han ef­ter att flyt­ten bli­vit klar.

En hel fot­bolls­värld var över­ens. Ha­tem Ben Arfa var bråk­sta­ken som slängt bort sin säll­syn­ta ta­lang. Löf­tet som ald­rig tyck­tes blom­ma ut var för ett år se­dan ut­räk­nad av en hel om­värld. Ef­ter en suc­cé­sä­song i Nice har han till slut nått fram, till den yt­ters­ta top­pen.

– Pa­ris har all­tid va­rit ett väl­digt spe­ci­ellt lag för mig. Så att få bä­ra den här trö­jan på Parc des Prin­ces är en barn­doms­dröm. Det är en ära att klub­ben ger mig den här möj­lig­he­ten, att gö­ra den här dröm­men sann, för­kla­ra­de Ben Arfa för PSG:s hem­si­da ef­ter att ha skri­vit på ett tvåårs­kon­trakt.

I Nice fick frans­man­nen åter fart på den in­som­na­de kar­riä­ren. Ef­ter ett fjol­år där han stod för 17 li­ga­mål, åter kom med i lands­la­get och var en av de no­mi­ne­ra­de till Li­gue 1:s bäs­te spe­la­re sik­tar han nu på att vin­na den störs­ta ti­teln av dem al­la.

– Det är sant att jag var väl­digt nä­ra att skri­va på för Se­vil­la. Men i sista stund ha­de jag ett sam­tal med PSG:s led­ning. De sa till mig att tän­ka or­dent­ligt och att om jag vil­le vin­na Cham­pi­ons Le­a­gue skul­le jag skri­va på för PSG, sa Ben Arfa en­ligt ESPN om sitt be­slut.

29-åring­en själv ser fram­för sig att han kom­mer att vin­na ti­teln.

– Jag är över­ty­gad om att vi kan vin­na Cham­pi­ons Le­a­gue den här sä­song­en. Vi har al­la de rät­ta in­gre­di­en­ser­na för att gö­ra det. En fan­tas­tisk spe­lar­grupp, gott om kva­li­té och en­ga­ge­mang. All­ting har gjorts för att vin­na Cham­pi­ons Le­a­gue och jag tve­kar in­te på att jag kom­mer vin­na den en dag, sa han i en in­ter­vju med L’Equi­pe.

Ha­tem Ben Arfa val­de PSG fram­för Se­vil­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.