KLYFTAN STÖR­RE

BANK: Siff­ror­na har ske­nat iväg till näs­ta stra­to­sfä­ris­ka

CL-bibeln - - NEWS -

Jag vet in­te om vi nå­gon­sin be­hövt un­dan­ta­gen mer än nu.

De små histo­ri­er­na, skräl­lar­na som ut­ma­nar sy­s­te­met, vad som helst som sköl­jer bort sma­ken av spek­ta­kel.

El­ler så får vi får nöja oss med den fa­sci­ne­ran­de fort­sätt­ning­en på den osan­no­li­ka sa­gan om Zi­zou.

De kal­lar ho­nom fort­fa­ran­de så i om­kläd­nings­rum­met. In­te Mis­ter, in­te Zi­da­ne, ba­ra Zi­zou.

Han var värl­dens bäs­te fot­bolls­spe­la­re, han tog över värl­dens störs­ta fot­bolls­klubb, och vips blev han värl­dens fram­gångs­ri­kas­te f­ot­bollsträ­na­re.

Zi­zou kun­de in­te nic­ka. Men han nic­ka­de in två mål i en VM-fi­nal.

Det gick in­te att för­sva­ra en Cham­pi­ons Le­a­gue-ti­tel. Men Zi­zou be­höv­de ba­ra en ­sä­song på sig för att fixa det.

Zi­nedi­ne Zi­da­ne har ald­rig rik­tigt brytt sig om vad man kan och in­te kan gö­ra. Han har gjort. Och nu ska han allt­så för förs­ta gång­en gå in i en sä­song med den För­för ju lik för­ban­nat

Det var län­ge­se­dan som topp­fot­bol­len ens för­sök­te låt­sas som att den ha­de någ­ra de­mo- kra­tis­ka am­bi­tio­ner, det var många år se­dan den ka­pa­de ban­den till att va­ra sport i stäl­let för pengarull­ning. Det här är en spe­ci­ell s­äsong ef­tersom den föl­jer på en som­mar då siff­ror­na ske­nat iväg till näs­ta stra­to­sfä­ris­ka ni­vå.

En mil­jard för Ro­nal­do el­ler Ga­reth Ba­le?

Tänk vad bil­ligt det var förr. Nu ger man det dubb­la för en spän­nan­de ton­å­ring som spe­lat en sä­song i Eu­ro­pas fem­te bäs­ta li­ga.

Det kom­mer att va­ra allt läng­re mel­lan de små un­dan­tags­hi­sto­ri­er­na, Ue­fas flagg­skepp är re­dan en slu­ten tur­ne­ring för at­lan­tång­ar-pro­jekt.

Men Cham­pi­ons Le­a­gue för­för ju lik för­ban­nat.

An­der­lechts aka­de­mi­ar­be­te he­la vägen till kvarts­fi­nal? In­te en chans. Men vi kom­mer att få se Lio­nel Mes­sis ex­i­sten­ti­el­la kamp i ett vack­lan­de Barça, vi kom­mer att få se mil­jar­drul­lar­na från Man­ches­ter na­vi­ge­ra sig fram med Pep och Mou i fö­rar­sä­tet, vi kom­mer k­an­s­ke att få se Zla­tan Ibra­hi­mo­vic spe­la ­CL- slut­spel igen.

här sor­tens världs­trä­narsta­tus att ­för­sva­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.