11 april 2007

CL-bibeln - - NU SKA HAN SKRIVA... -

Man­ches­ter Uni­ted le­der mot Ro­ma med 3–0 i den and­ra kvarts­fi­na­len. Ry­an Giggs får en boll vid mitt­lin­jen, vän­der upp hu­vu­det och för­de­lar ut bol­len till hö­ger­kan­ten där Cristi­a­no Ro­nal­do står re­do. Bol­len hin­ner knappt lan­da hos por­tu­gi­sen in­nan han är iväg. Någ­ra steg in i ba­nan för att få Cristi­an Chivu på fel ben, och så ett rappt steg ut åt hö­ger igen, och ett otag­bart skott vid förs­ta stol­pen.

Cristi­a­no Ro­nal­do ha­de vän­tat i 26 mat­cher på sitt förs­ta Cham­pi­ons Le­a­gue-mål. När det väl kom, den där kväl­len mot Ro­ma, dröj­de det ba­ra fy­ra mi­nu­ter in­nan näs­ta full­träff.

Vad det var bör­jan på kun­de nog ing­en ana. Att han tio år se­na­re skul­le va­ra hi­sto­risk på så många sätt. Att han skul­le va­ra först till 100 CL-mål och vin­na skyt­te­li­ga ef­ter skyt­te­li­ga.

Nu går han in i ett nytt Cham­pi­ons Le­a­gue­spel. Han gör det med chan­sen att bli hi­sto­risk och en­sam med fem Cham­pi­ons Le­a­gu­e­tit­lar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.