CHAN­SEN SA NA­RA HAR

15 för­sök. I år får Zla­tan Ibra­hi­mo­vic en sista (?) chans att vin­na Cham­pi­ons Le­a­gue. – Själv­klart skul­le det va­ra skönt att vin­na Cham­pi­ons Le­a­gue, men om min kar­riär slu­tar utan det kom­mer jag fort­fa­ran­de va­ra glad och stolt, sä­ger han. Text: Hen­rik L

CL-bibeln - - NU SKA HAN SKRI­VA... - Hen­rik Lund­gren hen­rik.lund­[email protected]­ton­bla­det.se

Han har nått se­mi­fi­nal som bäst, gjort 49 mål (in­klu­si­ve ett kval­mål) och spe­lat för flest an­tal Cham­pi­ons Le­a­gue-klub­bar i histo­ri­en. Men ald­rig vun­nit den ­störs­ta klubb­tur­ne­ring­en av dem al­la.

Zla­tan Ibra­hi­mo­vics Cham­pi­ons Le­a­gu­e­för ban­nel­se är så stark att två klub­bar har vun­nit tur­ne­ring­en året ef­ter att han ­läm­na­de dem.

I vå­ras fick han, för­vis­so hop­pan­des på kryc­kor, vin­na Eu­ro­pa Le­a­gue. Men kors­bands­ska­dan gjor­de att han in­te fick spe­la ­fi­na­len med Man­ches­ter Uni­ted på ”sin” a­re­na i Sol­na.

Den gör ock­så att han med stor san­no­lik­het mis­sar i al­la fall sto­ra de­lar av Uni­teds höst­sä­song, men en starkt re­hab­trä­nan­de och ut­vi­lad Ibra­hi­mo­vic skul­le kun­na bli ett mål­far­ligt va­pen för eng­els­män­nen i vå­rens slut­spel.

– Vi kom­mer att lå­ta ho­nom gö­ra sitt jobb, steg för steg, tills han verk­li­gen är re­do att kom­ma till­ba­ka, sä­ger José Mou­rin­ho.

”Åstad­kom­mit allt jag vil­le”

Det var 2009/2010 som Zla­tan nåd­de se­mi­fi­nal med Bar­ce­lo­na, men hans för­ra klubb In­ter blev då för svå­ra. Året ef­ter läm­na­de han för Mi­lan, var­på Bar­ce­lo­na vann Cham­pi­ons Le­a­gue. Ett av su­per­stjär­nans kans­ke mest kän­da ci­tat är ”jag gör allt för att vin­na den där jäv­la Cham­pi­ons”, men i en in­ter­vju med ESPN har han be­rät­tat att det än­då in­te bli­vit en be­satt­het.

– Nej, det är det in­te. Jag har åstad­kom­mit allt jag vil­le i min kar­riär. Om det blir en ­be­satt­het känns det som att du in­te nått det du vil­le i din kar­riär. Jag har åstad­kom­mit allt jag vil­le, 100 pro­cent. Jag har gjort mitt bäs­ta och gjort allt jag kun­nat ge­nom min kar­riär för att vin­na så många tit­lar som möj­ligt.

Han är i fint säll­skap

Man­ches­ter Uni­ted spe­lar i sam­ma grupp som Ben­fi­ca, CS­KA Mos­kva och Ba­sel. Om Zla­tan åter mis­sar att vin­na tur­ne­ring­en kan han än­då trös­ta sig med att han är i gott säll­skap. And­ra spe­la­re i hans si­tu­a­tion är Fa­bio Can­na­va­ro, ­Ro­nal­do, Pa­vel Ned­ved, Lot­har Matt­häus och Gi­an­lu­i­gi Buf­fon.

Fo­to: AP, GET­TY IMA­GES, THINK­STOCK

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.