nu står de re­do att er­öv­ra fot­bolls­värl­den

CL-bibeln - - NU SKA HAN SKRIVA... - Andre­as Lill­han­nus

– På sex år har vi byggt ett am­bi­tiöst pro­jekt som re­dan har ta­git oss till den högs­ta ni­vån bå­de na­tio­nellt och i Eu­ro­pa. Med Ney­mar Jr är jag över­ty­gad om att vi kom­mer att kom­ma än­nu när­ma­re att för­verk­li­ga vå­ra störs­ta dröm­mar, sa PSG:s äga­re Nas­ser Al-Khe­lai­fi.

Ney­mar sägs tjä­na 5,5 mil­jo­ner kro­nor i vec­kan – ef­ter skatt! – men slår be­stämt, n­äs­tan upp­rört, fast att han in­te läm­na­de B­ar­ce­lo­na för peng­ar­na.

– Folk som tror det vet ingen­ting om mig. Peng­ar är ing­en mo­ti­va­tion för mig. Jag blir led­sen när jag hör att folk tror sånt om mig. Om det ha­de hand­lat om peng­ar ha­de jag f­lyt­tat nå­gon an­nan­stans, sa Ney­mar.

– Den störs­ta ut­ma­ning­en, och det som ­mo­ti­ve­ra­de mig mest, är att hjäl­pa PSG att ­er­öv­ra de titlar som de­ras fans vill ha.

”Är pro­jek­tet som loc­kar”

Men PSG:s su­per­sats­ning stan­nar in­te där. Un­der he­la som­ma­ren ryk­ta­des Mo­nacos su­per­ta­lang Ky­li­an Mbap­pé till Ar­se­nal, ­Man­ches­ter Ci­ty och Re­al Madrid. När all­ting pe­ka­de på att 18-åring­en skul­le stan­na på den frans­ka syd­kus­ten blev han i stäl­let, un­der fönst­rets sis­ta dag, plöts­ligt klar för… PSG.

För att und­vi­ka en smäll i Fi­nan­ci­al Fair Play så lå­nas an­fal­la­ren in fram till näs­ta som­mar, då Pa­ris Saint Ger­main kö­per loss ho­nom för en sum­ma runt 1,7 mil­jar­der kro­nor.

– Jag be­stäm­de mig för fle­ra vec­kor se­dan. Var­för? Det är pro­jek­tet PSG (som loc­kar). Det in­ne­bär att jag kan fort­sät­ta ut­veck­las, sa Mbap­pé till Sport­bla­det.

PSG har fort­fa­ran­de ing­en CL-ti­tel. Men de har värl­dens två dy­ras­te spe­la­re och en ­stör­re chans än nå­gon­sin ti­di­ga­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.