ENG­LAND GRÄVER

Pre­mi­er Le­a­gue tar död på klub­bar­nas chans i Cham­pi­ons Le­a­gue

CL-bibeln - - NU SKA HAN SKRIVA... - Hen­rik Lund­gren hen­rik.lund­gren @af­ton­bla­det.se

De har den ri­kas­te och störs­ta li­gan.

Men i Eu­ro­pa kan de in­te läng­re häv­da sig.

De fem se­nas­te sä­song­er­na har Pre­mi­er Le­a­gue haft to­talt fy­ra lag i kvarts­fi­nal i Cham­pi­ons Le­a­gue.

– Jag vet var­för det är så, men det är ing­et att gö­ra åt, sä­ger Ga­reth Ba­le.

Fram­gång­ar­na i fot­bolls­värl­den går i cyk­ler, en li­ga som är fram­gångs­rik un­der någ­ra år kan snabbt gli­da ner­åt i glöms­kans land, för att sen kom­ma igen ef­ter yt­ter­li­ga­re någ­ra sä­song­er.

Men frå­gan är om Pre­mi­er Le­a­gue nå­gon­sin va­rit så långt från den eu­ro­pe­is­ka topp­fot­bol­len i mo­dern tid som den är nu? I fjol var det ba­ra Lei­ces­ter (Lei­ces­ter?!) som l­yc­ka­des ta sig till kvarts­fi­nal i Cham­pi­ons Le­a­gue, sam­ti­digt som fram­för allt den spans­ka li­gan dra­git ifrån och de se­nas­te fem åren lagt be­slag på allt stör­re del av fram­gå ng­ar­na.Un­der sam­ma femårs­pe­ri­od som Pre­mi­er Le­a­gue haft fy­ra lag i kvarts­fi­nal har La Li­ga haft 15.

– Det är Pre­mi­er Le­a­gue själv som är or­sa­ken till det. Du mås­te ge 100 pro­cent i var­je match i den eng­els­ka li­gan, el­ler så för­lo­rar du. I den spans­ka li­gan kan du re­dan i pa­us mot bot­ten­la­gen släp­pa på ga­sen och än­då vin­na en­kelt. Du kan vi­la spe­la­re och by­ta ut stjär­nor­na, sä­ger Ga­reth Ba­le till Talksport.

Två se­mi­fi­na­ler på fem år

När Eng­land var som bäst i Cham­pi­ons Le­a­gue, 2006–2009, fanns det i prin­cip ba­ra fy­ra rik­tigt bra lag i li­gan, och Chel­sea, ­Ar­se­nal, Man­ches­ter Uni­ted och Liverpool be­höv­de in­te job­ba sten­hårt i om­gång ef­ter om­gång för att i al­la fall säk­ra en topp fy­ra­pla­ce­ring. Un­der de tre sä­song­er­na togs fy­ra fi­nal­plat­ser av eng­els­ka lag.

Av de tolv möj­li­ga kvarts­fi­nal­plat­ser­na som eng­els­ka lag kun­de läg­ga be­slag på tog de el­va.

Men se­dan hän­de nå­got i Pre­mi­er Le­a­gue. Man­ches­ter Ci­ty, Tot­ten­ham, till viss del Ever­ton och se­na­re ock­så Lei­ces­ter blev star­ka­re, och de eng­els­ka la­gen kör­de slut på varand­ra i li­ga­spe­let.

Se­dan Chel­sea vann Cham­pi­ons Le­a­gue 2011/12 har det ba­ra hänt två gång­er att ett eng­elskt lag nått se­mi­fi­nal, Man­ches­ter ­Ci­ty för två år se­dan och Chel­sea vå­ren 2014. ­Un­der sam­ma pe­ri­od har lag från La Li­ga nått li­ka långt tio gång­er. Tys­ka lag fem g­ång­er.

”Vet att de har en för­del”

En­ligt Re­al Madrid-stjär­nan Ba­le, som spe­lat i Cham­pi­ons Le­a­gue för bå­de Tot­ten­ham och Re­al, är det dels den hår­da­re k­onkur­ren­sen mel­lan top­pen- och bot­ten­la­gen i Eng­land, men ock­så bris­ten på v­in­terup­pe­håll som lig­ger bakom det. M­edan ligor­na i Spa­ni­en, Ita­li­en och T­yskland tar minst ett par vec­kors up­pe­håll över jul- och ny­år (Tyskland be­tyd­ligt l­äng­re) kör den eng­els­ka li­gan på hår­da­re än nå­gon an­nan gång un­der sä­song­en.

– Själv­klart på­ver­kar vin­terup­pe­hål­let. I Eng­land spe­lar de fy­ra–fem om­gång­ar ­un­der den pe­ri­o­den då vi sam­ti­digt in­te s­pe­lar en en­da. I Eng­land får du in­te många da­gars le­digt, och det på­ver­kar dig för en v­äl­digt lång tid ef­ter det.

I Spa­ni­en? Lugnt och le­digt.

– Jag gör ingen­ting, vi har sju–nio da­gar l­edigt. Jag åker hem till Wa­les och träf­far min fa­milj och mi­na vän­ner. En el­ler två gång­er går jag till gym­met och trä­nar lätt. Det hand­lar ba­ra om att vi­la un­der den ­pe­ri­o­den. Sen kom­mer vi till­ba­ka till S­pa­ni­en och kör dubb­la pass i en vec­ka och så är vi i form igen. Det är verk­li­gen skönt att kom­ma iväg, bå­de men­talt och fy­siskt. De spans­ka la­gen vet de­fi­ni­tivt om att de har en för­del gente­mot Pre­mi­er Le­a­gue på grund av det här. Al­la ligor har det, Spa­ni­en, Ita­li­en och Tyskland har al­la vin­terup­pe­håll.

I höst är det fem eta­ble­ra­de eng­els­ka lag som går in i grupp­spe­let. Åter­står att se hur långt Chel­sea, Man­ches­ter U­ni­ted, Liverpool, Man­ches­ter Ci­ty och Tot­ten­ham har hal­kat ef­ter de spans­ka, ita­li­ens­ka och

tys­ka topp­la­gen.

Ga­reth Ba­le, i dag i Re­al Madrid, upp­lev­de själv det tuf­fa spelsche­mat un­der si­na sä­song­er i Tot­ten­ham.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.