SUPERMYTEN SOM MÅNGA GÅR PÅ

CL-bibeln - - NU SKA HAN SKRIVA... -

Frå­gar du en ame­ri­kan vil­ket det störs­ta spor­te­ven­tet i värl­den är kom­mer du, till 99 pro­cents sä­ker­het, få Su­per Bowl som svar.

Men san­ning­en är att Cham­pi­ons Le­a­gue, helt över­läg­set, drar mest tit­ta­re av al­la spor­te­vent.

Det är svårt att mä­ta ex­akt, men upp­skatt­nings­vis gans­ka långt över 200 mil­jo­ner ­män­ni­skor såg Cham­pi­ons Le­a­gue-fi­na­len mel­lan Ju­ven­tus och Re­al Madrid i ju­ni.

Allt­så dub­belt fler än Su­per Bowl. Tji fick ni, ame­ri­ka­na­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.