MATICKÄRLEKÄR ING­EN HEM­LIG­HET

CL-bibeln - - MANCHESTER UNITED - Gö­ran Bo­lin

Han kom­mer från Vre­lo.

Det glöm­mer Ne­man­ja Ma­tic ald­rig.

Snor­rik på kort tid.

Det är många unga fot­bolls­spe­la­re som har bli­vit det och som sen be­tett sig där­ef­ter i ett över­dåd av lyx. Ne­man­ja Ma­tic är in­te den ty­pen.

Tvärtom, han glöm­mer ald­rig var han kom­mer ifrån. Ma­tic är född och upp­växt i den lil­la byn Vre­lo i väst­ra Ser­bi­en. Re­dan som femå­ring bör­ja­de han spe­la fot­boll, men trots att han ti­digt vi­sa­de sig ha an­lag för spor­ten fick han ald­rig be­röm av pap­pa Dra­gan.

– Han spe­la­de myc­ket med oss barn och tyck­te att det var kul, men han sa ald­rig nå­got om att han tyck­te att jag var sär­skilt bra. Han sä­ger ing­et i dag hel­ler, ­för­res­ten. Nå­gon gång kan han sä­ga att jag gjort en okej match, men mer än så blir det ald­rig, sä­ger Ma­tic i in­ter­vju med Gu­ar­di­an.

Så fort till­fäl­le ges åter­vän­der Ne­man­ja hem till Vre­lo. Det förs­ta han gör när han kom­mer dit är att gå till byns af­fär och frå­ga bu­tiks­in­ne­ha­va­ren vil­ka i lo­kal­be­folk­ning­en som in­te har kla­rat av att be­ta­la si­na skul­der.

Ef­ter att ha fått svar på frå­gan tar han upp eg­na plån­bo­ken och be­ta­lar.

Ma­tic har ock­så fi­nan­si­e­rat byns vat­ten­fon­tän och det sägs även att han har hjälpt folk i Vre­lo som har dra­git på sig spelskul­der.

När det kom­mer till den pro­fes­sio­nel­la kar­riä­ren hyl­lar Ma­tic fram­för allt två trä­na­re.

Jor­ge Je­sus, som sko­la­de om ho­nom från play­ma­ker till de­fen­siv mitt­fäl­ta­re.

Och José Mou­rin­ho, som köp­te till­ba­ka ho­nom till Chel­sea från Benfica och som i som­mar vär­vat ho­nom från just Chel­sea.

– Bå­da är väl­digt skick­li­ga fot­bollsträ­na­re, bå­da har trott på mig och upp­munt­rat mig och bå­da är dess­utom bra män, sä­ger Ne­man­ja Ma­tic.

Ne­man­ja Ma­tic har bytt blått mot rött.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.