SISTAKAPITLET FÖRMÜLLER?

CL-bibeln - - BAYERN MÜNCHEN - Andre­as Lill­han­nus

Från en hyl­lad hjäl­te un­der Pep Gu­ar­di­o­la till en pe­tad spe­la­re.

Hur är det egent­li­gen mel­lan Tho­mas ­Mül­ler och Car­lo An­ce­lot­ti?

– Mi­na kva­li­té­er ver­kar in­te be­hö­vas, ­sä­ger den tys­ka stjär­nan.

Tho­mas Mül­ler är fost­rad i Bay­ern Mün­chen och har hört till A-la­get se­dan 2008.

Un­der ti­den har hun­nit bli en av värl­dens mest upp­skat­ta­de och all­si­di­ga fot­bolls­spe­la­re. Han spring­er, han gör mål, han spe­lar fram.

El­ler. Gjor­de i al­la fall.

Un­der Pep Gu­ar­di­o­las sis­ta sä­song som Bay­ern Mün­chen-trä­na­re gjor­de Mül­ler 32 mål.

Un­der Car­lo An­ce­lot­tis förs­ta sä­song stod han ba­ra för fem mål och i in­led­ning­en av årets Bun­de­sl iga­sä­song har Mül­ler för­pas­sats till bän­ken.

Car­lo An­ce­lot­ti har för­sva­rat sig, och me­nar att bänk­ning­en in­te be­ty­der ett skvatt.

– Vi vil­le ut­nytt­ja kan­ter­na mer och ha mer bol­l­in­ne­hav i mit­ten, det var där­för Tho­mas in­te star­ta­de. Det var ba­ra en tak­tisk frå­ga, sä­ger han.

Mül­ler har sva­rat med att öp­pet ifrå­ga­sät­ta sin trä­na­re.

– Jag vet in­te ex­akt vil­ka kva­li­té­er som trä­na­ren vill se. Men mi­na ver­kar in­te va­ra 100 pro­cent be­höv­li­ga, sa han.

Kon­flik­ten har rört om käns­lor i Tyskland. Ef­ter pet­ning­en har den gam­la stor­stjär­nan Lot­har Matt­häus gått ut och tyckt till:

– Han väljs in­te till sto­ra mat­cher och det har ingen­ting med Tho­mas att gö­ra. Han be­hö­ver en trä­na­re som tror på ho­nom, och då kom­mer han in­te gö­ra ­nå­gon be­svi­ken.

Vill det sig in­te bätt­re kan Mül­ler, ef­ter nio ra­ka år, gö­ra sin sis­ta Bay­ern-sä­song.

Allt van­li­ga­re syn: Tho­mas Mül­ler ut­an­för plan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.