Punk­te­ring

Cykelguiden - - Innehåll -

1. Få av däc­ket från fäl­gen, ta bort slang­en. Låt däc­ket sit­ta kvar på ena si­dan av fäl­gen.

2. Känn ige­nom däc­ket ef­ter vad som har or­sa­kat punk­te­ring­en.

Tips: Pumpa upp den tra­si­ga slang­en för att hit­ta hå­let, kol­la se­dan mot­sva­ran­de stäl­le på däc­ket och hju­let.

3. Pumpa upp den nya slang­en ba­ra så myc­ket att den tar form. För myc­ket tryck gör slang­en bå­de för tjock och för lång.

4. Sätt dit den nya slang­en, bör­ja vid ven­ti­len. Se till att slang­en kom­mer in helt un­der däc­ket och in­te lig­ger i kläm.

5. Sätt till­ba­ka däc­ket, bör­ja vid ven­ti­len. Se till att ven­ti­len trycks in i däc­ket så att den in­te kan fast­na un­der kanttrå­den. Job­ba he­la vägen runt tills däc­ket näs­tan sit­ter på plats.

6. Nu är det den svåra bi­ten kvar – att få på kanttrå­den ut­an att ska­da slang­en. Är slang­en la­gom pum­pad och till­rät­ta­lagd ska det gå bra, ba­ra du får på däc­ket ut­an att be­hö­va an­vän­da däc­kav­ta­ga­re. Om du an­vän­der av­ta­ga­ren för att få på däc­ket igen ris­ke­rar du att ska­da el­ler kläm­ma slang­en och då får du bör­ja om från bör­jan.

Tips: Knuf­fa in­te på den hår­da och spän­da kanttrå­den med tum­mar­na, an­vänd istäl­let bå­da hand­fla­tor för att vri­da ner he­la däc­ket på and­ra si­dan av fäl­gen. Då föl­jer kanttrå­den med au­to­ma­tiskt.

7. Pumpa upp till öns­kat tryck och kon­trol­le­ra att däc­ket sit­ter rakt på plats, ut­an hopp el­ler bu­lor. Sit­ter däc­ket snett kan det hjäl­pa att pumpa i hög­re tryck, vil­ket gör att kanttrå­den ham­nar på plats. Vis­sa däck- och fälg­kom­bi­na­tio­ner kan va­ra li­te trö­ga att få rätt.

Är däc­ket där­e­mot ”hop­pigt” vid ven­ti­len sit­ter kanske slang­en klämd un­der kanttrå­den, of­tast med en ven­til­skruv på plats. Ta bort den – den be­hövs in­te.

Är däc­ket hop­pigt nå­gon an­nan­stans be­ror det på sam­ma or­sak, slang­en lig­ger i kläm. Tes­ta i förs­ta hand att vic­ka och mas­se­ra däc­ket och slang­en fram och till­ba­ka. Tan­ken är att slang­en ska ham­na på rätt plats in­u­ti däc­ket. Hjäl­per in­te det­ta får du ha­ka av däc­ket och bör­ja om.

8. Fär­digt!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.