Där­för äls­kar vi MTB

Cykelguiden - - Mtb Ckolan - Åsa Eriks­son och Andre­as Da­ni­els­son Re­dak­tö­rer på Bi­cycling

Att det finns fle­ra rik­tigt fram­gångs­ri­ka mountain­bi­ke-cy­klis­ter i Sve­ri­ge är in­te kons­tigt. Vårt av­långa land er­bju­der fan­tas­tis­ka för­ut­sätt­ning­ar för spor­ten, ef­tersom näs­tan al­la har nä­ra till en skog att trä­na i.

Med Jen­ny Rissveds OS-guld från Rio väx­er nu MTB så det kna­kar. Fle­ra kom­mu­ner gör stor­sats­ning­ar på här­li­ga le­der och cy­kel­par­ker för sto­ra och små, och cy­kel­hand­lar­na säl­jer fler mountain­bi­kes än på myc­ket länge.

Allt­fler upp­täc­ker den barns­li­ga lyc­kan i att ta sig fram på två hjul – ibland ba­ra för far­tens skull, och ibland för tri­um­fen i att kla­ra sig över någ­ra kne­pi­ga röt­ter.

Trä­ning är i sig stress­re­du­ce­ran­de, pre­cis som det är att va­ra ute i sko­gen, och ge­nom att cyk­la mountain­bi­ke byg­ger du där­för in­te ba­ra ben och kon­di­tion, ut­an ock­så in­re ba­lans, själv­för­tro­en­de och har­mo­ni. Du blir helt en­kelt en gla­da­re män­ni­ska av att cyk­la i na­tu­ren.

I den här hand­bo­ken har vi sam­lat vå­ra bäs­ta tips för att du en­kelt ska kom­ma igång med mountain­bi­ke. Här finns en tek­niskt in­rik­tad MTB-sko­la i el­va steg, från ny­bör­ja­re till avan­ce­rad cy­klist, men ock­så tips kring kost, me­kan­de och kon­di­tions­trä­ning.

Nog snac­kat – nu kör vi!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.