Hur bra är det med al­ter­na­tiv trä­ning om man vill bli en bra cy­klist?

Cykelguiden - - Mtb Ckolan -

Den kanske vik­ti­gas­te av al­la prin­ci­per in­om trä­nings­lä­ran är spe­ci­fi­ci­tet – du blir bra på det du trä­nar. Där skul­le dis­kus­sio­nen om al­ter­na­tiv trä­ning kun­na slu­ta – vill du bli bra på att cyk­la ska du cyk­la. Ty­värr, el­ler kanske lyck­ligt­vis, är det in­te så en­kelt. Al­ter­na­tiv trä­ning kan trä­na vis­sa spe­ci­fi­ka för­må­gor, el­ler de­lar av krop­pen, på ett bätt­re sätt än vad cykling kan. Dess­utom kan det krä­vas en viss mängd al­ter­na­tiv trä­ning för att rät­ta till en del av det elän­de ett en­for­migt rö­rel­se­möns­ter som cykling kan ge upp­hov till. Hur stor del av trä­ning­en som bör va­ra al­ter­na­tiv trä­ning är där­e­mot in­di­vi­du­ellt, men yt­terst säl­lan mer än en tred­je­del av trä­ning­en. And­ra trä­nings­for­mer som har mest att er­bju­da cy­klis­ter är styr­ke­trä­ning med vik­ter samt and­ra ut­hål­lig­hets­id­rot­ter som löp­ning, rodd el­ler snö­skor på vin­tern. Bort­se hel­ler in­te från al­la men­ta­la aspek­ter kring det­ta, där al­ter­na­tiv trä­ning kan va­ra ett väl­be­höv­ligt av­brott från tram­pan­det. //Fredrik

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.